New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel

 

Z A K L J U Č N I    R A Č U N 

proračuna Občine Kobarid za leto 2015 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015.

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna izkazuje:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skup. 

podsku. 

Konto, 

podkon.

NAZIV KONTA

Zaključni račun 2015

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.200.816

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.287.085

70

DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)

2.812.297

 

700 Davek na dohodek in dobiček

2.469.271

 

703 Davek na premoženje

158.461

 

704 Domači davki na blago in storitve

184.527

 

706 Drugi davki

38

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

474.788

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja

362.313

 

711 Takse in pristojbine

5.218

 

712 Globe in druge denarne kazni

17.093

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

27.660

 

714 Drugi nedavčni prihodki

62.504

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

95.070

 

720 Prihodki od prodaje stavb in prostorov

2.447

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

92.623

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

/

74

TRANSFERNI PRIHODKI

818.661

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

742.521

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

76.140

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.140.371

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)

1.179.418

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

341.148

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

50.839

 

402 Izdatki za blago in storitve

734.278

 

403 Plačila domačih obresti

3.457

 

409 Rezerve

49.696

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

1.730.438

 

410 Subvencije

9.124

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

984.615

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam

134.214

 

413 Drugi tekoči domači transferi

602.485

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.085.859

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.085.859

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

144.656

 

431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki

108.555

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

36.101

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

60.445

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS. 

IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)

 

VI.

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (551)

53.079

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)

7.366

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

53.079

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA

82.987

 

3. člen 

Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 7.366 EUR se prenesejo v proračun za leto 2016 in so njegov sestavni del.

 

4. člen 

Presežek rezervnega sklada v višini 15.562 EUR se prenese v proračun za leto 2016.

 

5. člen 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.

 

6. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 450-2/2016

Kobarid, dne 22. marca 2016

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.