New Page 1

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 27/98, 120/06, 21/07) ter 16. členom Statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 6/00, 76/00 in 54/04) je Občinski svet Občine Žetale na 19. redni seji dne 7. 12. 2009 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

I.

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale znaša za leto 2010 0,0028 EUR.

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-01-0019/2009-5

Žetale, dne 7. decembra 2009

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.