New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Svet Občine Ajdovščina na 16. seji dne 23. 9. 2004 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi in spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004 (Uradni list RS, št. 8/04, 45/04) se doda novo peto poglavje z naslovom »Obseg zadolževanja in poroštev občine« in nov 7. člen v tem poglavju, ki se glasi:

»Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2004 ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov v letu 2004.«

2. člen

Dosedanje 5. poglavje postane 6. poglavje in sedanji 7. člen postane 8. člen.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-8/2003

Ajdovščina, dne 24. septembra 2004.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.