New Page 2

Številka: 9000-5/2015-3

Datum: 26.8.2015

 

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

7. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje,

 

ki bo v sredo, 16. septembra 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 3.6.2015 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2015 – rebalans I, predlog, skrajšan postopek (gradivo).

2. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za programsko obdobje 2015-2020 – predlog, skrajšan postopek (gradivo).

3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gorje (gradivo).

4. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Prodaja zemljišča s parcelno številko 363/2 in 315/10 obe k.o. Podhom (gradivo)

b) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo)

c) Prodaja dela zemljišča s parcelno številko 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje Gorje in uskladitev katastrskih mej s stanjem v naravi med zemljiščem s parc. št. 302/37 in delom zemljišča s parc. št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje (gradivo)

5. Informacije župana.

6. Pobude, predlogi in vprašanja ter vse pobude, predlogi in vprašanja podana v mandatu 2014-2018 (gradivo).

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo za točko 3: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gorje, je bilo svetnikom poslan konec julija. Gradivo je dosegljivo tudi na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnici Bled, enota Gorje.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan