New Page 2

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011), 33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008 in 7/2011) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 3/2011 in 7/2011) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA NAGRADE ŠTUDENTOM ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

 

1.

Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom ob vpisu v višji letnik ali absolventski staž za študij 1. in 2. bolonjske stopnje in višješolski, visokošolski in univerzitetni študij ter specializacijo po višješolskih oziroma visokošolskih programih po starih programih.

 

2.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-     Je državljan Republike Slovenije,

-     Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer,

-     Je redni ali izredni študent, ki ni zaposlen.

Nagrade ne morejo prejeti študentje, ki so vpisani v prvi letnik študija.

Študent lahko pridobi nagrado za napredovanje za en letnik samo enkrat.

 

3.

Višina nagrade za napredovanje v višji letnik znaša:

-       1. bolonjska stopnja (tudi višješolski in visokošolski program ter specializacija po višješolskih programih)   55,00 €,

-       2. bolonjska stopnja (tudi specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni študij)    75,00 €.

 

4.

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Potrebna dokazila:

-     Dokazilo o vpisu za študijsko leto 2011/2012.

 

5.

Prijavitelji lahko vlogo:

-     oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, do srede, 4. januarja 2012.

-     ali jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave na pošto (priporočeno) je sreda, 4. januarja 2012.

.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

Številka: 603-33/2011-1-415

Datum:   15. 12. 2011  

            

 

 

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.