New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba USRS, 45/94 – odločba USRS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 20. seji dne 29. 11. 1996 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1996

 

 

1. člen

 

 

3. člen odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1996 (Uradni list RS, št. 32/96) se spremeni tako, da se glasi:

 

 

Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.

 

 

V račun financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov, pokrivanje primanjkljaja iz leta 1995 in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.

 

 

Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 
Bilanca prihodkov in odhodkov    Račun financiranja
Prihodki                       931,235.000 SIT        83,000.000 SIT
Odhodki                        982,905.000 SIT        31,330.000 SIT
Presežek                                              51,670.000 SIT
Primanjkljaj                    51,670.000 SIT
 

 

 

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 401-2/96-10

Trebnje, dne 29. novembra 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

dr. Marjan Peter Pavlin l. r.