New Page 2

 

Na osnovi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur. list RS št. 94/2007), 24. člena  Zakona o samoprispevku (ZSam-1, Ur. list RS št. 87/2001), 16. člena Statuta Občine Makole (Ur. gl. slov. občin št. 2/2007) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Makole (Ur. gl. slov. občin št. 6/2008) je Občinski svet Občine Makole na svoji 16. redni seji dne 06.05.2008 sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O NAČINU FINANCIRANJA

 

 

OBNOV IN VZDRŽEVANJA JAVNIH POTI IN LOKALNIH CEST V OBČINI MAKOLE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določa delež finančnih sredstev, ki jih zagotavljajo Občina Makole in neposredno zainteresirani občani ter uporabniki javnih poti in lokalnih cest v Občini Makole za:

 

 

-        Urejevanje javnih poti za prevoznost (zemeljska dela, odvodnjavanje in gramoziranje),

 

 

-        Asfaltiranja makadamskih javnih poti in lokalnih cest (zemeljska dela, odvodnjavanje, priprava tampona, asfaltna prevleka BNOP 0-16 debeline 6 cm),

 

 

-        Obnove že asfaltiranih javnih poti in lokalnih cest (razširitve, preplastitve in pločniki)

 

 

-         Vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

(1) Pri urejevanju javnih poti za prevoznost znaša delež občine 50% in delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov 50% od vrednosti opravljenih del.

 

 

(2) Delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov se lahko zmanjša do 15% s sklepom župana pri redki naseljenosti uporabnikov ob cesti (povprečno manj kot eno gospodinjstvo na 100 metrov ceste).

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

(1) Pri asfaltiranju makadamskih javnih poti ali obnovi teh poti (razširitve, preplastitve in pločniki) znaša delež občine 45% in delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov 55% od vrednosti opravljenih del.

 

 

(2) Delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov se lahko zmanjša:

 

 

-        do 10% s sklepom župana pri redki naseljenosti uporabnikov ob cesti (povprečno manj kot eno gospodinjstvo na 100 metrov ceste),

 

 

-        do 15% s sklepom župana, ko se polagata dve plasti asfalta in pri redki naseljenosti uporabnikov ob cesti (povprečno manj kot eno gospodinjstvo na 100 metrov ceste),

 

 

-        do 20% s sklepom župana, če to dovoljujejo sredstva občinskega proračuna (sklep se posreduje Odboru za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo).

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

(1) Pri asfaltiranju makadamskih lokalnih cest ali obnovi teh cest (razširitve, preplastitve in pločniki) znaša delež občine 80% in delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov 20% od vrednosti opravljenih del.

 

 

(2) Delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov se lahko zmanjša:

 

 

-         do 5%, ko se polagata dve plasti asfalta ali pri redki naseljenosti uporabnikov ob cesti (povprečno manj kot eno gospodinjstvo na 100 metrov ceste),

 

 

-        do 10% s sklepom župana, če to dovoljujejo sredstva občinskega proračuna (sklep se posreduje Odboru za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo).

 

 

5. člen

 

 

Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest zagotavlja občina iz občinskega proračuna iz postavke za ta namen.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Pri vzdrževanju javnih poti znaša delež občine 65% in delež neposredno zainteresiranih občanov in uporabnikov 35% od vrednosti opravljenih del.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

(1) Vsa dela, navedena v 1. členu tega pravilnika, se bodo izvajala po prioritetni listi, ki jo na predlog župana pripravi Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo.

 

 

(2) Pri določitvi prioritet se upošteva gostota prometa, stanje oziroma dotrajanost vozišča in pripravljenost zainteresiranih občanov in koristnikov za sofinanciranje.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 20-033-036/2008

 

 

Makole, 06.05.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Makole

 

Župan Alojz Gorčenko