New Page 2

 

SEZNAM

 

 

upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

 

 

 

 

 

Mestna občina Ptuj v skladu s 6. členom Zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007, ZVVJTO-UPB4) in s 5. in 7. členom Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2002) po sklenitvi pisne poravnave z državnim pravobranilstvom objavlja v javnem glasilu Ptujčan seznam dejanskih končnih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

 

 

 

 

 

Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe z območja Mestne občine Ptuj, za katere je občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d. d., in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet.

 

 

 

 

 

Komisija je pripravila seznam upravičencev na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo bivše krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe, ter na podlagi posebnih vlog, ki so jih podali upravičenci. Seznam vsebuje osebno ime in naslov upravičenca.

 

 

 

 

 

Seznam upravičencev je sestavljen po bivših krajevnih skupnostih in sicer tako, da so pod točko 1 najprej navedeni upravičenci, ki so na Mestno občino Ptuj podali vlogo z osebnimi podatki. Le-tem bodo v podpis po objavi tega seznama poslane poravnave o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Vloge ni potrebno ponovno vlagati.

 

 

Pod točko 2 so navedeni upravičenci v nekdanjih krajevnih skupnostih na podlagi arhivskega gradiva in evidenc. Ker ne razpolagamo z osebnimi podatki upravičencev, objavljamo seznam z osebnim imenom in naslovom, ki ga je upravičenec imel v času sklepanja pravnih poslov s posamezno krajevno skupnostjo. Prav tako so se med tem časom spremenile nekatere ulice bodisi so upravičenci spremenili naslov. Zatorej pozivamo vse upravičence pod točko 2, da zaradi pošiljanja poravnav o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v podpis, Mestni občini Ptuj, najkasneje do 14. 2. 2008 sporočijo osebne podatke (osebno ime in naslov, kamor se pošlje poravnava), na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na telefonsko številko 748 29 45, na elektronski naslov splosniŽptuj.si ali se osebno oglasijo v času uradnih ur v prostorih Občinske uprave Mestne občine Ptuj.

 

 

 

 

 

Če ste pravni naslednik dejanskega upravičenca, vas prosimo, da nam dostavite tudi dokaz o pravnem nasledstvu (sklep o dedovanju). V primeru, da kot pravni naslednik dejanskega upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, priložite zraven pooblastilo drugih dedičev, da vas pooblaščajo za zastopanje v zadevi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

 

 

 

 

 

KS DUŠAN KVEDER

 

 

TOČKA 1

 

 

Krajnc Elizabeta Ob Grajeni 4

 

 

Rebernak Olga   Tiha pot 6

 

 

Žigman Milenka Peršonova ul. 48

 

 

Omerovič Refija Kicar 31a

 

 

 

 

 

KS FRANC OSOJNIK

 

 

TOČKA 1

 

 

Cvetko Jožef      Ul. Lackove čete 39

 

 

Krajnc Darko, Marina     Ul. Jožefe Lackove 33

 

 

Mršek Janez      Ul. Lackove čete 43

 

 

Šmigoc Franc    Ul. Lackove čete 21 b

 

 

Čuhalev Ana      Ul. Lackove čete 21

 

 

Krajnc Anton     Ul. Lackove čete 10

 

 

Pohar Janez      Langusova ul. 16

 

 

Polajžar Slavko  Ul. Lackove čete 18

 

 

Rakuš Martin     Ul. Lackove čete 14

 

 

Ribič Franc        Langusova ul. 25

 

 

 

 

 

TOČKA 2

 

 

Vauda Stanko    Krambergerjeva pot 1

 

 

Ratajc Marjan    Volkmerjeva c. 9

 

 

Jože Špec         Tomšičeva ul. 28, Slovenska Bistrica

 

 

Tatjana Kneževič           Vodova ul. 7

 

 

Jaušovec Mirko  Volkmerjeva 5

 

 

Merc Alfred       Zagrebška c. 62

 

 

Latinovič Svetislav          CMD 16

 

 

Luci Miroslav     Kvedrova 3

 

 

Cerovič Radenko            Vintarovci 53

 

 

Vidovič Marjan   Žgečeva ul. 10

 

 

Cimerman Meta Ul. Lackove čete 43

 

 

Habjanič Gabriel            Langusova ul. 10a

 

 

Perger Boris      Kajuhova ul. 5

 

 

Čabrian Krešimir            CMD 8

 

 

Krajnc Jože       Arbajterjeva 1

 

 

Brodnjak Ivan    Lackova 10

 

 

Simonič Franc   Langusova ul. 18

 

 

Petek Franc       Langusova ul. 1

 

 

Drozg Zvonka    Kraigherjeva 40

 

 

Učakar Martin    Potrčeva ul. 40

 

 

Korpar Franc     Ul. Jožefe Lacko 48

 

 

Korpar Franc     Ul. Jožefe Lacko 28

 

 

Ledinek Mihael   Langusova ul. 20

 

 

Toplak Marjan   Langusova ul. 30

 

 

Brodnjak Stanko            Potrčeva 43

 

 

Horvat Janez     Ul. Jožefe Lacko 45

 

 

Aleksandrovič Branko     Reševa ul. 10

 

 

Kušar Ivan         Kajuhova ul. 5

 

 

Gerl Boris          Ul. Stanka Brenčiča 1

 

 

Fajt Rajko         Ul. Lackove čete 12

 

 

Tominc Stanko  Juršinci 19a

 

 

Žmauc Gorazd   Ul. Stanka Brenčiča 5

 

 

Zagoričnik Dragan          Ul. Dr. Hrovata 1, Ormož

 

 

Arnuš Ivan        Ul. Jožefe Lacko 50

 

 

Petek Jože         Ul. Lackove čete 4

 

 

Plohl Janko        Ul. Jožefe Lacko n.h.

 

 

Gaberc Dušan    Ul. Lackove čete 13

 

 

Černi Marta       Ul. Lackove čete 6

 

 

Ber Marjan        Ul. Stanka Brenčiča 2

 

 

Makovec Bašica Marija   Ul. Lackove čete 32

 

 

Gavez Anica      Ul. Lackove čete 5a

 

 

Debeljak Stanko Langusova ul. 27

 

 

Toplak Mirko     Ul. Jožefe Lacko 49

 

 

Rakuš Stanko    Langusova ul. 11

 

 

Gabrovec Dušan Langusova ul. 15

 

 

Cimerman Milivoj           Langusova ul. 18

 

 

Klemenčič Stanko          Ul. 5. prekomorske brigade 4

 

 

Ivan Jakolič      

 

 

Štrafela Alojz   

 

 

 

 

 

KS BORIS ZIHERL

 

 

TOČKA 1

 

 

Arnuš Darinka    Peršonova ul. 35

 

 

Berger Hinko     Rabelčja vas 17 a

 

 

Hlupič Marija     Ul. Avgusta Hlupiča 5

 

 

Jakomini Bogomir          Frankovičeva ul. 3

 

 

Jančič Jožef       Peršonova ul. 37

 

 

Kukovec Iztok    Peršonova ul. 29

 

 

Novak Janko      Kraigherjeva ul. 11

 

 

Vreže Franc      Na jasi 21

 

 

Pelcl Boris         Peršonova ul. 33

 

 

Repič Janko       Na jasi 17

 

 

Pintarič Srečko  Ul. 25. maja 2

 

 

Žigman Milenka Peršonova ul. 48

 

 

 

 

 

TOČKA 2

 

 

Frangež Marjan Ul. Avgusta Hlupiča 17

 

 

Ljubec Pavel-Anica         Nova vas pri Ptuju 26b

 

 

Gaiser Herman  Nova vas pri Ptuju 25d

 

 

Terbuc Martin ml.          Nova vas pri Ptuju 25a

 

 

Fridl Milan         Nova vas pri Ptuju 26

 

 

Bombek Anica    Nova vas 27

 

 

Plavčak Andrej   Nova vas pri Ptuju 25 b

 

 

Mihaljevič Nežka            Frankovičeva ul. 9

 

 

Erlih Franc        Borisa Kraigherja n.h.

 

 

Kračun Ciril       Peršonova ul. 22

 

 

Šolar Stanko     Peršonova ul. 32

 

 

Pevec Jože        Rabelčja vas

 

 

Bernjak Štefan   Peršonova ul. 39

 

 

Mesarič Darinka - bife    Rabelčja vas 15

 

 

Potočnik Milan   Trubarjeva ul. 13

 

 

Brodnjak Olga    Peršonova ul. 11

 

 

Gabrovec Ivan   Peršonova ul. 46

 

 

Travnikar Franc Frankovičeva ul. 5

 

 

Toth Franc        Frankovičeva ul. 2

 

 

Levičnik Branko Peršonova ul. 23

 

 

Vraber Franc     Frankovičeva ul. 1

 

 

Koter Andrej      Peršonova ul. 16

 

 

Tušek Ivan, Marija         Peršonova ul. 12

 

 

Ivanuša Franc    Peršonova ul. 8

 

 

Pintar Anton      Peršonova ul. 2

 

 

Šmigoc Alojz     Peršonova ul. 3

 

 

Bauman Zdravko            Peršonova ul.1

 

 

Goznik Majda     Peršonova ul. 6

 

 

Gulin Rafael       Peršonova ul. 14

 

 

Škornjak Drago  Peršonova ul. 45

 

 

Ranfl Franc       Rabelčja vas 6b

 

 

Majcenovič Rado           Peršonova ul. 47

 

 

Palfy Ana          Peršonova ul. 43

 

 

 

 

 

PRIMESTNA ČETRT GRAJENA    

 

 

TOČKA 1          

 

 

Abram Dušan    Goriška 1a, 2000 Maribor

 

 

Amon Maks       Krčevina pri V. 150/H

 

 

Arnuš Miran      Krčevina pri V. 152

 

 

Arnuš Miran, Ana           Krčevina pri V. 152

 

 

Belšak Andrej    Grajenščak 96

 

 

Bežan Boris       Mestni Vrh 117

 

 

Brodnjak Ivan    Krčevina pri V. 137 a

 

 

Cafuta Tatjana  Krčevina pri V. 123

 

 

Cvetko Miroslav Grajenščak 22

 

 

Čeh Janez         Krčevina pri Ptuju 69 a

 

 

Ercegovič Mira   Krčevina pri V. 40 b

 

 

Eržen Jerica      Orešje 206

 

 

Eržen Veronika  Krčevina pri V. 147 b

 

 

Esih Srečko       Grajena 13

 

 

Gaiser Marija     Jiršovci 74

 

 

Gašparič Franc  Gosposvetska ul. 71, 2000 Maribor

 

 

Govedič Danica  Krčevina pri Ptuju 69 a

 

 

Gradišnik Albin   Krčevina pri V. 88 b

 

 

Grahel Ivan       Krčevina pri V. 139 b

 

 

Grbec Radovan, Alenka  Focheva ul. 20, 2000 Maribor

 

 

Gros Terezija    Mestni Vrh 55

 

 

Herega Alojz     Grajenščak 51 b

 

 

Hladnjak Alojz   Krčevina pri V. 157/b

 

 

Horvat Jožica     C. na Vrhovce 51, 1000 Ljubljana

 

 

Horvat Karl        Mestni Vrh 54

 

 

Horvat Romana  Mestni Vrh 54 b

 

 

Jakolič Anton     Krčevina pri Ptuju 71 a

 

 

Klinc Martin       Grajenščak 53

 

 

Kokol Franc       Sarajevska ul. 5, 2000 Maribor

 

 

Kolarič Franc     Grajenščak 81

 

 

Kolarič Ivan       Grajenščak 91 a

 

 

Krajnc Janez      Grajenščak 41

 

 

Krajnc Marjan-Boris       Krčevina pri V. 125/a

 

 

Kramberger Majda         Grajenščak 3

 

 

Kramberger Štefka        Krčevina pri V. 61

 

 

Krivec Borut       Krčevina pri V. 127

 

 

Kumer Milan      Mestni Vrh 23

 

 

Lešnik Janez      Mestni Vrh 60 b

 

 

Lovrenčič Franc, Angela Grajenščak 81 a

 

 

Malek Franc      Krčevina pri V. 49

 

 

Markež Janez    Mestni Vrh 72

 

 

Marušič Franc    Krčevina pri V. 20

 

 

Mesarec Janko   Krčevina pri V. 81

 

 

Mohorko Rudolf Krčevina pri V. 138/a

 

 

Murko Nada       Mestni Vrh 60 a

 

 

Novak Justina    Mestni Vrh 22

 

 

Perkovič Simona            Grajena 23

 

 

Polanec Branko, Marija   Krčevina pri V. 42 e

 

 

Pongrac Franc   Mestni Vrh 95

 

 

Praštalo Sabina Ob Mlinščici 64,

 

 

            2345 Bistrica ob Dravi

 

 

Preložnik Branko            Grajenščak 60

 

 

Preložnik Stanko            Mestni Vrh 114 b

 

 

Prevolšek Sonja Krčevina pri V. 18

 

 

Pšajd Ivan         Grajena 17

 

 

Pšajd Marija      Krčevina pri V. 124

 

 

Rojko Viktor      Grajenščak 28/a

 

 

Rojs Albin         Mestni Vrh 112

 

 

Simonič Drago   Mestni Vrh 116

 

 

Skerlovnik Anica            Krčevina pri V. 130

 

 

Slanič Srečko    Krčevina pri V. 27

 

 

Stergar Janko    Krčevina pri V. 82

 

 

Strniša Stanislav            Krčevina pri V. 159 e

 

 

Sužnik Jelka      Grajenščak 29 b

 

 

Šauperl Branko  Mestni Vrh 93 a

 

 

Šeruga Marjan  Krčevina pri V. 149a

 

 

Štuhec Jožef      Krčevina pri V. 150/b

 

 

Tašner Čuber Otilija       Gosposvetska ul. 19 b,

 

 

            2000 Maribor

 

 

Tašner Štefan   Grajenščak 79 a

 

 

Tašner Štefanija            Mestni Vrh 91

 

 

Vaupotič Kristina            Mestni Vrh 56 a

 

 

Vedernjak Elizabeta       Štuki 42

 

 

Veit Andreja      Štuki 32 a

 

 

Vidovič Mirko     Krčevina pri V. 107

 

 

Viher Janez       Krčevina pri Ptuju 81

 

 

Vodan Milan      Krčevina pri V. 150

 

 

Volfgang Alojz   Mestni Vrh 57

 

 

Vrbanec Špelca Krčevina pri V. 128

 

 

Zagoršek Franci Mestni Vrh 92

 

 

Zemljič Terezija Mestni Vrh 73

 

 

Zupanc Štefka   Krčevina pri V. 113

 

 

 

 

 

TOČKA 2          

 

 

Čoh Mirko, Darja           Štuki 21/a

 

 

Friegl Suzana    Mestni Vrh 19

 

 

Glogovčan Srečko          Mestni Vrh 28

 

 

Godec Branko    Krčevina pri V. 36 b

 

 

Jakomini Marija             Mestni Vrh 66 a

 

 

Krošlj Franc       Mestni Vrh 25

 

 

Lenart Franc      Mestni Vrh 12

 

 

Majcen Marija   Mestni Vrh 61 b

 

 

Merc Franc        Krčevina pri V. 27/a

 

 

Polanec Stanko  Krčevina pri V. 42

 

 

Prelog Alojz       Zagojiči 30, 2272 Gorišnica

 

 

Sagadin Franc, Vida       Štuki 22 a

 

 

Sagadin Rozalija            Štuki 22

 

 

Skrbinšek Franci            Mestni Vrh 54 a

 

 

Strgar Ivan, Magda        Štuki 20 a

 

 

Šmigoc Sonja    Krčevina pri V. 140/a

 

 

Šneberger Sonja           Mestni Vrh 22

 

 

Štelcer Peter     Štuki 19

 

 

Tašner Janez     Mestni Vrh 89

 

 

Trafela Jelka     Mestni Vrh 64/a

 

 

Vaupotič Marija Mestni Vrh 17

 

 

Voglar Marija    Mestni Vrh 59

 

 

Vrabl Jože         Štuki 11

 

 

Zorec Irena       Štuki 18

 

 

Žižek Ivan         Štuki 23

 

 

           

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST GRAJENA

 

 

                       

 

 

TOČKA 1

 

 

Anžel Janez       Mestni Vrh 56 b

 

 

Babusek Marija Grajena 22       

 

 

Bezjak Vladimir Krčevina pri V. 136 b     

 

 

Bračič Vlado      Štuki 3b           

 

 

Breg Milan         Krčevina pri V. 116       

 

 

Breg Slavica      Krčevina pri V. 49 a      

 

 

Butolen Angela  Krčevina pri Ptuju 76     

 

 

Caf Jožef           Grajenščak 18  

 

 

Caf Mirko          Grajenščak 98/a           

 

 

Cebek Anton      Grajena 19       

 

 

Coklin(Cof) Ljudmila       Krčevina pri V. 137       

 

 

Cvetko Slavko    Grajenščak 22  

 

 

Cvetko Viktor     Krčevina pri V. 38         

 

 

Čeh Franc         Grajenščak 92 a

 

 

Čerček Bogomila            Štuki 31           

 

 

Črešnik Ludvik   Mestni Vrh 81   

 

 

Čuček Ivan (Janez)        Mestni Vrh 80/a

 

 

Dokler Angela    Mestni Vrh 68   

 

 

Fajt Alojz          Krčevina pri V. 42 c       

 

 

Fradl Štefan      Grajena10/c     

 

 

Fras Štefan       Grajenščak 80 b           

 

 

Friegl Suzana    Mestni Vrh 18   

 

 

Furjan Jadranka Grajena 74       

 

 

Gajzer Vida       Grajenščak 39 a

 

 

Germovšek Marjan         Krčevina pri V. 152 a     

 

 

Gregorec Anton Mestni Vrh 104/a          

 

 

Hliš Franc          Tržec 21, 2284 Videm pri Ptuju  

 

 

Hojker Ervin      Grajena 40       

 

 

Hrenko Anton    Mestni Vrh 63   

 

 

Hvala Ivan         Mestni Vrh 86   

 

 

Ilec Jožef          Krčevina pri V. 96         

 

 

Ilešič Miroslav    Krčevina pri V. 185       

 

 

Jagarinec Gabrijel

 

 

(Kristina)           Štuki 21           

 

 

Jakolič Emil, Majda        Krčevina pri V. 58         

 

 

Jakomini Fanika Drstelja 11       

 

 

Jurančič Štefan  Krčevina pri V. 90 a      

 

 

Jurejevčič Anton            Krekova 20       

 

 

Kamenšek Janez            Krčevina pri V. 89 a      

 

 

Kamenšek Janko            Mestni Vrh 107 

 

 

Kamenšek Štefan           Grajena 36       

 

 

Kamenšek Zora Grajena 1         

 

 

Kampl Janez      Grajenščak 14  

 

 

Kampl Stanislav             Grajenščak 5    

 

 

Kekec Veljović Angela    Mestni Vrh 62   

 

 

Kmetec Pavla     Štuki 39           

 

 

Murko Majda     Ul. Pohorskega bataljona 2,

 

 

            2310 Sl. Bistrica

 

 

Kokol Alojz        Grajena 55       

 

 

Kokol Alojz        Grajena 51 a    

 

 

Kokol Drago       Krčevina pri V. 106       

 

 

Kokol Janez       Grajena 51       

 

 

Kokol Stanko     Mestni Vrh 83 a

 

 

Kokol Stanko     Krčevina pri V. 124       

 

 

Kolenko Terezija            Grajenščak 31  

 

 

Kostanjevec Franc         Grajena 10 b    

 

 

Lesjak Viktor     Mestni Vrh 75   

 

 

Levanič Katarina            Mestni Vrh 15   

 

 

Lorenčič Alojz    Vurberk 65, 2241 Sp. Duplek     

 

 

Lozinšek Vinko   Grajena 35       

 

 

Mahorič Jožef    Grajenščak 37  

 

 

Malovič Ana-Marija        Mestni Vrh 17 a

 

 

Meznarič Rozika Grajena 2         

 

 

Mlakar Branko   Grajena 46       

 

 

Mlinarič Metka   Štuki 35           

 

 

Mohorič Mirko    Krčevina pri V. 125       

 

 

Nahberger Ivan  Drstelja 28, 2253 Destrnik         

 

 

Napast Zvonko   Krčevina pri V. 142       

 

 

Paternost Franc             Mestni Vrh 17 b

 

 

Pauko Stanko    Mestni Vrh 114 a          

 

 

Pavlič Benjamin Krčevina pri V. 173 b     

 

 

Pesek Franc      Mestni Vrh 1 c  

 

 

Petek Edvard     Krčevina pri V. 78 a      

 

 

Petek Marija      Grajenščak 11 a

 

 

Petek Marija      Grajenščak 1    

 

 

Petek Štefka      Grajena 33       

 

 

Pihler Milan       Grajenščak 26  

 

 

Planinc Franc, Marija     Krčevina pri V. 103       

 

 

Ploj Franc         Grajenščak 36 a

 

 

Plut Stanislav     Krčevina pri V. 73         

 

 

Podgoršek Marjan          Belšakova ul. 7 

 

 

Polanec Janez    Krčevina pri V. 42 a      

 

 

Potočnik Mirko   Krčevina pri V. 155       

 

 

Potrč Janez       Mestni Vrh 79 a

 

 

Potrč Rudolf      Mestni Vrh 74/a

 

 

Rebernišek Anton          Mestni Vrh 42   

 

 

Ribič Ludvik       Krčevina pri Ptuju 68     

 

 

Rojko Alojz        Selce 37, 2232 Voličina 

 

 

Rozman Vanja   Mestni Vrh 20   

 

 

Rugani Zofija     Mestni Vrh 61   

 

 

Sagadin Ivan     Štuki 28 b        

 

 

Sakelšek Avgust Krčevina pri V. 165, 2241 Sp. Duplek      

 

 

Simonič Štefka  Grajena 10 a    

 

 

Skledar Marija   Grajena 41       

 

 

Slatinšek Sonja-Zofija    Grajena 69       

 

 

Sluga Justina     Grajena 26 a    

 

 

Smrekar Ludvik Krčevina pri V. 104       

 

 

Strgar Marija     Mestni Vrh 108 a          

 

 

Šabeder Srečko Krčevina pri V. 182       

 

 

Šandor Jožef     Krčevina pri V. 77         

 

 

Šegula Peter     Orešje 129       

 

 

Šešerko Martin  Grajenščak 42  

 

 

Šimek Miljenko  Krčevina pri V. 159       

 

 

Šmigoc Adolf     Krčevina pri V. 172       

 

 

Šmigoc Branko  Krčevina pri V. 81 a      

 

 

Toplak Milena    Vurberk 51, 2241 Sp. Duplek     

 

 

Valenko Slavko, Julka     Reševa 1          

 

 

Vaupotič Bogomir          Grajena 56       

 

 

Vaupotič Vlasta  Grajena 54       

 

 

Veit Franc         Štuki 32           

 

 

Vidovič Ožbalt    Krčevina pri V. 40 a      

 

 

Voda Zofija, Stanko       Krčevina pri V. 19 a

 

 

Zavernik Ernest  Grajena 28       

 

 

Zdešar Bogdan  Grajena 12       

 

 

Zemljak Slavko  Grajena 39       

 

 

Zorec Drago      Krčevina pri V. 110 c     

 

 

Zorec Katarina, Janez     Grajenščak 83  

 

 

Zupanič Stanislava         Grajena 31

 

 

Žumer Janez, Antonija   Drstelja 13, 2253 Destrnik

 

 

TOČKA 2                      

 

 

Arko Hilda, Alojz            Krčevina pri V. 132       

 

 

Bregar Jože       Potrčeva ul. 44 

 

 

Brlek Miro         Grajena 8a       

 

 

Črnko Slavko     Krčevina pri V. 26         

 

 

Godec Ivan        Krčevina pri V. 36/a      

 

 

Hlupič Avgust     Mestni Vrh 80   

 

 

Jager Franjo      Medvedova ul. 33, 2000 Maribor

 

 

Kampl Ivan        Grajenščak 12a 

 

 

Kevc Janez        Klinetova ul. 6, 2000 Maribor     

 

 

Kokol Ervin Janez           Grajenščak 31/a           

 

 

Kokol Štefan      Krčevina pri Ptuju 78     

 

 

Kolarič Ivica       Grajena 21       

 

 

Kramberger Angela        Krčevina pri V. 101       

 

 

Krapež Milan     Štuki 37           

 

 

Leban Ivan, Terezija      Grajenščak 52/a           

 

 

Mernik Matevž   Mestni Vrh 7     

 

 

Mlakar Franc     Grajenščak 21a 

 

 

Nedeljko Feliks - Štefka  Seliškarjeva ul. 19, Ptuj 

 

 

Petek Boris        Krčevina pri V. 80/a      

 

 

Petek Franc       Grajena 2 a      

 

 

Petek Karl         Grajena 37 a    

 

 

Petek Milan       Grajena 37       

 

 

Polanec Alojz     Placar 35         

 

 

Rems Dušan      Krčevina pri V. 151       

 

 

Strašek Silvo     Grajena 67       

 

 

Strgar Majda     Štuki 38           

 

 

Tomašič Zorka   Potrčeva 17      

 

 

Urek Anton        Mestni Vrh 30   

 

 

Vertič Janez      Mestni Vrh 105a           

 

 

Vurzer Rado      Trg svobode 2  

 

 

Zajc Jože          Grajena 67       

 

 

Zorec Anton      Grajena 45       

 

 

Zorec Janez       Grajenščak 5    

 

 

                       

 

 

MIP Ptuj                      

 

 

KZ Ptuj            

 

 

KK DE Osojnik              

 

 

 

 

 

Številka: 345-1/02

 

 

Datum: 23. 1. 2008

 

 

 

 

 

Komisija za zbiranje podatkov

 

 

o obsegu in načinih vlaganj

 

 

v telekomunikacijsko omrežje

 

 

na območju Mestne občine Ptuj