New Page 2

Datum: 11. 12. 2015

Številka: 032-15/2015-1

 

Na podlagi 18. člena Statuta občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) sklicujem 8. redno sejo občinskega sveta občine Komen v mandatu 2014-2018, ki bo

 

v sredo, 23. decembra 2015, ob 17. uri v sejni sobi občine Komen, Komen 86.

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje (zapisnik);

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Sklepa za potrditev cene storitev javne službe ravnanja z odpadki skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (gradivo);

5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja in določitvi cene dobavljene vode za namen dobave vode za namakalne priključke (gradivo);

6. Predlog Sklepa o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Komen (gradivo);

7. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras druga obravnava (gradivo);

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen - skrajšani postopek (gradivo);

9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (gradivo);

10. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru (gradivo);

11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda Vrtec Sežana (gradivo);

12. Predlog proračuna Občine Komen za leto 2016 - druga obravnava (gradivo);

13. Predlog Lokalnega programa za kulturo 2016-2019 (gradivo);

14. Predlog Letnega programa športa za leto 2016 (gradivo);

15. Vprašanja, pobude, odgovori (gradivo),

 

Priloga: - zapisniki komisij (zapisnik 1, 2)

Občina Komen

Marko Bandelli, mag. posl. ved