New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 3. izredni seji dne 13. 5. 2009 sprejel

S K L E P

o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Komen

1.

Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Komen postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim:

– Stolp na vratih (Kobdiljski stolp), parc. št. 1082, k.o. Štanjel, zk. vlož. št. 160, v izmeri 79 m2,

– Javni prostori v gradu Štanjel, parc. št. 1009/1, k.o. Štanjel, zk. vlož. št. 243, natančneje:

– Spacalova galerija v gradu Štanjel,

– zahodni niz spodnjega palacija z okroglim stolpom,

– zahodni niz gornjega palacija z malim kvadratnim stolpom.

2.

Nepremičnine iz tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o javnem interesu na področju kulture Občine Komen (Uradni list RS, št. 57/96).

 

Št. 032-8/2009-1

Komen, dne 13. maja 2009

 

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.