New Page 2

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 108. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet Občine Prevalje na 27. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2005

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2005, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2004 so znašali:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|SKUPAJ PRIHODKI        |951.928.648,02 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Davčni prihodki        |507.568.260,24 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Nedavčni prihodki      | 78.872.314,56 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Kapitalski prihodki    | 53.994.147,61 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Prejete donacije       |    610.000,00 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Transferni prihodki    |310.883.925,61 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|SKUPAJ ODHODKI         |921.634.735,66 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Tekoči odhodki         |305.875.818,76 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Tekoči transferi       |335.345.785,45 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Investicijski odhodki  |153.124.062,98 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|Investicijski transferi|127.289.068,47 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

|PRORAČUNSKI PRESEŽEK   | 30.293.912,36 SIT|

 

 

|                       |                  |

 

 

+-----------------------+------------------+

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

+---------------------------------+--------+

 

 

|Prejeta vračila danih posojil in |0,00 SIT|

 

 

|prodaja kapitalskih deležev      |        |

 

 

+---------------------------------+--------+

 

 

|Dana posojila in povečanje       |0,00 SIT|

 

 

|kapitalskih deležev              |        |

 

 

+---------------------------------+--------+

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

+------------------------+-----------------+

 

 

|Zadolževanje            |16.658.884,00 SIT|

 

 

|                        |                 |

 

 

+------------------------+-----------------+

 

 

|Odplačilo domačega dolga| 6.864.980,00 SIT|

 

 

|                        |                 |

 

 

+------------------------+-----------------+

 

 

|POVEČANJE SREDSTEV      |40.087.816,36 SIT|

 

 

|NA RAČUNIH              |                 |

 

 

|                        |                 |

 

 

+------------------------+-----------------+

 

 

3. člen

 

 

Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2005 v znesku 40.087.816,36 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

 

 

4. člen

 

 

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2005, je sestavni del tega odloka.

 

 

V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazana rebalans 2005, veljavni proračun za leto 2005, realizirani proračun za leto 2005 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2005.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 410-01-00/5

 

 

Prevalje, dne 6. aprila 2006

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l.r.