Na podlagi druge alineje 16. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90), 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99), 18. Alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) ter 16. člena Statuta občine Rače _ Fram (MUV 12/99 in 18/00 je občinski svet občine Rače _ Fram na svoji 16. seji, dne 1. decembra 2000, sprejel
 
 
S K L E P
 
o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram
 
 
1. člen
 
Cenik pogrebnih storitev na pokopališču Fram:
 
 
1. Prijava pogreba (klasičen in žarni pokop)
4.600,00 SIT
 
 
2. Uporaba mrliške vežice
- če je pokop pokojnika isti dan kot je pripeljan v vežico je cena 25% nižja
15.000,00 SIT
 
 
3. Izkop in zasip groba - klasičen pokop
- v zimskem času pri zmrzali se poveča cena za 50 %
19.000,00 SIT
 
 
4. Poglobitev groba
2.875,00 SIT
 
 
5. Žarni izkop - priprava za pokop
5.750,00 SIT
 
 
6. Odpiranje in zapiranje žarne niše
1.725,00 SIT
 
 
7. Prenos vencev od vežice do groba
2.300,00 SIT
 
 
8. Soglasje za postavitev spomenika
3.450,00 SIT
 
 
9. Soglasje za obnovo spomenika
1.150,00 SIT
 
 
10. Odškodnina za novo grobno polje
5.750,00 SIT
 
 
11. Odškodnina za novo žarno grobno polje
1.725,00 SIT
 
 
12. Odstranitev vencev in ureditev prve gomile
5.750,00 SIT
 
 
13. Odstranitev vencev pri žarnem grobu
3.105,00 SIT
 
Za pokop v nedeljo je storitev izkopa in prenosa vencev dražja za 50 %.
 
 
2. člen
 
Enoletna najemnina za najem groba na pokopališču Fram znaša:
 
- žarni grob
2.300,00 SIT
 
 
- enojni grob
2.875,00 SIT
 
 
- družinski grob
4.025,00 SIT
 
 
- trojni grob
4.600,00 SIT
 
 
- grobnica
6.900,00 SIT
 
 
- 2 x dvojni grob
6.900,00 SIT
 
3. člen
 
V ceni pokopaliških storitev in najemnin ni vračunan davek na dodano vrednost.
 
 
4. člen
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, veljati pa začne od 1. januarja 2001.
 
 
Občinski svet Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Datum: 062-02-00-16
 
 
Številka: 6. december 2000