New Page 2
 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je občinski svet Občine Majšperk na 17. redni seji dne 30. 8. 2012 sprejel

 

 

STATUT

 

 

OBČINE MAJŠPERK

 

 

1.      SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(uporaba izrazov)

 

 

V Statutu Občine Majšperk uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.

 

 

2. člen

 

 

(območje, ime in sedež občine)

 

 

(1) Občina Majšperk (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bolečka vas, Breg, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški Vrh, Jelovice, Koritno, Kupčinji Vrh, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Podlože, Ptujska Gora, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Slape, Spodnja Sveča, Stogovci, Stoperce, Stanečka vas in Zgornja Sveča.

 

 

(2) Sedež občine je v Majšperku 39, 2322 Majšperk.

 

 

(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

 

 

(4) Občino predstavlja in zastopa župan.

 

 

(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.

 

 

(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

 

 

3. člen

 

 

(ožji deli občine)

 

 

(1) Na območju občine so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine so določeni s tem statutom in odlokom občine.

 

 

(2) Imena in območja ožjih delov občine  so:

 

 

• Krajevna skupnost Majšperk (naselja: Breg, Jelovice, Koritno, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Spodnja Sveča, Stanečka vas)

 

 

• Krajevna skupnost Ptujska Gora (naselja: Bolečka vas, Doklece, Janški Vrh, Podlože, Ptujska Gora, Slape, Stogovci)

 

 

• Krajevna skupnost Stoperce (naselja: Dol pri Stopercah, Grdina, Kupčinji Vrh, Stoperce, Zgornja Sveča).

 

 

4. člen

 

 

(izvirne in prenesene naloge)

 

 

(1) Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja naloge, določene v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona.

 

 

(2) Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.

 

 

5. člen

 

 

(občani)

 

 

(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

 

 

(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

 

 

(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

 

 

(4) Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

 

 

6. člen

 

 

(uresničevanje skupnih nalog)

 

 

(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, pokrajinami in državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

 

 

(2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, z njimi združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna podjetja.

 

 

7. člen

 

 

(grb, zastava in praznik občine)

 

 

(1) Občina ima grb in zastavo, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

 

 

(2) Občina ima svoj praznik, ki se praznuje praviloma v mesecu septembru. Datum praznovanja določi občinski svet s sklepom.

 

 

(3) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Majšperk. V zunanjem krogu na spodnji polovici je napis: Majšperk 39. V sredini žiga je grb občine.

 

 

(4) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom.

 

 

(5) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja v skladu z Odlokom o priznanjih v Občini Majšperk.

 

 

2.      NALOGE OBČINE

 

 

8. člen

 

 

(naloge občine)

 

 

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, zlasti pa:

 

 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 

 

• sprejema statut in druge predpise občine,

 

 

• sprejema proračun in zaključni račun občine,

 

 

• načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

 

 

• predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

 

 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 

 

• ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

 

 

• pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

 

 

• sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

 

 

• sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

 

 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 

 

• spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

 

 

• sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

 

 

• pospešuje gospodarski razvoj,

 

 

• sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

 

 

• z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.

 

 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

 

 

• v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

 

 

• spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,

 

 

• spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

 

 

• gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za  gradnjo stanovanj.

 

 

• sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

 

 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 

 

• zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,

 

 

• odloča o koncesijah,

 

 

• sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

• zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

• nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

• gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.

 

 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 

 

• ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

 

 

• v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

 

 

• sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

 

 

• z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

 

 

• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

 

 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

 

 

• spremlja stanje na tem področju,

 

 

• pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

 

 

• sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami,

 

 

• lahko podeljuje denarne pomoči, denarne pomoči za izobraževanje in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

 

 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

 

 

• omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

 

 

• določa občinski program športa,

 

 

• zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

 

 

• z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

 

 

• sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 

 

• izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

 

 

• spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

 

 

• sprejema splošne akte, s katerimi  pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

 

 

• sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

 

 

• z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

 

 

10. Upravlja, gradi in  vzdržuje:

 

 

• lokalne javne ceste in druge javne poti,

 

 

• površine  za pešce in kolesarje,

 

 

• igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

 

 

• javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

 

 

• zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

 

 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 

 

• organizira reševalno pomoč v požarih,

 

 

• organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

 

 

• zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

 

 

• zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

 

 

• sodeluje z občinsko gasilsko zvezo in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

 

 

• opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

 

 

12. Ureja javni red v občini tako, da:

 

 

• sprejema ustrezne splošne akte,

 

 

• določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

 

 

• ureja lokalni promet in določa  prometno ureditev,

 

 

• organizira občinsko redarstvo,

 

 

• izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,

 

 

• opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

 

 

• opravlja  druge naloge v okviru  teh pristojnosti.

 

 

13. Podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov tako, da:

·       podeljuje enkratno denarno pomoč za novorojenca/ko in

·       podeljuje nagrade v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Majšperk.

 

 
 

(2) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

 

 

• ugotavljanje javnega interesa  za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine,

 

 

• določanje namembnosti prostora,

 

 

• gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

 

 

• evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

 

 

• zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi  institucijami,

 

 

• urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

 

 

9. člen

 

 

(statistične, evidenčne in analitične naloge)

 

 

(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.

 

 

(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

 

 

(3) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

 

 

(4) Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave, je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.

 

 

3.      ORGANI OBČINE

 

 

3.1.   SKUPNE DOLOČBE

 

 

10. člen

 

 

(organi občine)

 

 

(1) Organi občine so:

 

 

• občinski svet,

 

 

• župan in

 

 

• nadzorni odbor občine. 

 

 

(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

 

 

(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

 

 

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in  tem statutom.

 

 

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

 

 

11. člen

 

 

(občinska uprava)

 

 

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

 

 

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

 

 

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih delov občin.

 

 

( 4 )  Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

 

 

12. člen

 

 

(sprejemanje odločitev na sejah organov)

 

 

Organi občine sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.

 

 

13. člen

 

 

(javnost dela)

 

 

(1) Delo organov občine je javno.

 

 

(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa  z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti in prečiščena besedila občine se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.

 

 

(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti  ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo  zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta. 

 

 

 

3.2.   OBČINSKI SVET

 

 

14. člen

 

 

(občinski svet)

 

 

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

 

(2) Občinski svet šteje 14 članov.

 

 

(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

 

 

(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.

 

 

(6) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski.

 

 

(7) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah.

 

 

(8) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače.

 

 

15. člen

 

 

(volitve članov občinskega sveta)

 

 

(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

 

 

 

(3 2 ) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.

 

 

16. člen

 

 

(pristojnosti občinskega sveta)

 

 

(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

 

 

(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 

 

• sprejema statut občine,

 

 

• sprejema odloke in druge občinske akte,

 

 

• sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,

 

 

• sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,

 

 

• imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,

 

 

• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,

 

 

• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače,

 

 

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

 

 

17. člen

 

 

(funkcija člana občinskega sveta)

 

 

(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

  (2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta in podžupana z drugimi funkcijami v občni in z delom v občinski upravi ureja zakon.  
 

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v  tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

 

 

18. člen

 

 

(župan)

 

 

(1) Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovati.

 

 

(2) Nezdružljivost funkcije župana ureja zakon.

 

 

(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.

 

 

(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član občinskega sveta.

 

 

(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.

 

 

(6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

 

 

19. člen

 

 

(organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta)

 

 

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

 

 

20. člen

 

 

(seje občinskega sveta)

 

 

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah. 

 

 

(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

 

 

(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

(4) Župan  mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

 

 

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

 

 

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za pobude in vprašanja  ki jih postavljajo člani sveta.

 

 

(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinske sveta, predsednikom svetov krajevnih skupnosti in direktorju občinske uprave. O sklicu  seje občinskega sveta se obvesti javna občila. Vabilo z gradivom za sejo sveta se objavi v katalogu informacij javnega značaja občine na svetovnem spletu.

 

 

(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela. 

 

 

21. člen

 

 

(odločanje članov občinskega sveta)

 

 

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

 

 

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

 

 

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

 

 

(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

 

 

(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

 

 

22. člen

 

 

(predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta)

 

 

(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.

 

 

23. člen

 

 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

 

 

(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

 

 

(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

 

 

(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov  ter opravi imenovanje.

 

 

24. člen

 

 

(naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

 

 

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

 

 

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

• občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih  imenuje občinski svet,

 

 

• občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi  vprašanji v občini,

 

 

• pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

 

 

• opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,

 

 

• obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

 

 

25. člen

 

 

(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta)

 

 

(1) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

 

 

(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 

 

• odbor za gospodarstvo in kmetijstvo,

 

 

• odbor za gospodarsko infrastrukturo,

 

 

• odbor za družbene dejavnosti,

 

 

• odbor za zaščito in reševanje,

 

 

• komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

 

 

• statutarno pravna komisija,

 

 

• komisija za priznanja in odlikovanja,

 

 

• komisija za kmetijstvo,

 

 

• svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 

 

(3) Odbori in komisije štejejo od 3 do 7 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

26. člen

 

 

(imenovanje članov odborov in komisij)

 

 

(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ do polovice članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta  kot predsednik.

 

 

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

 

  (4) Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega sveta z drugimi funkcijami ali delom v občinski upravi ureja zakon.  
 

27. člen

 

 

(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)

 

 

(1) Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.  

 

 

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

28. člen

 

 

(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)

 

 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na  obrazložen oziroma utemeljen predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

 

3.3.   ŽUPAN

 

 

29. člen

 

 

(župan)

 

 

(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

 

 

(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.

 

 

(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

 

 

(4) Župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

30. člen

 

 

(pristojnosti župana)

 

 

(1) Župan predstavlja in zastopa občino.  Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.

 

 

(2) Poleg tega župan predvsem:

 

 

• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

 

 

• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

 

 

• skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

 

 

• odloča o pridobitvi in razpolaganju premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

 

 

• skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

 

• predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja  zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za posamezne naloge,

 

 

• imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in predstojnike organov skupne občinske uprave,

 

 

• usmerja in nadzoruje  delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

 

• opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

 

 

31. člen

 

 

(zadržanje objave splošnega akta)

 

 

(1) Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

 

 

(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine,  in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

 

 

(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

 

 

32. člen

 

 

(naloge župana na področju zaščite in reševanja)

 

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 

 

• skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

 

 

• imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine,

 

 

• sprejme načrt zaščite in reševanja,

 

 

• vodi zaščito, reševanje in pomoč,

 

 

• določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

 

 

• ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

 

 

• sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,

 

 

• v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

 

 

• predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

 

33. člen

 

 

(nujni ukrepi)

 

 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

 

34. člen

 

 

(podžupan občine)

 

 

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina praviloma enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

 

 

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

 

 

(3) Podžupan  nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

 

(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

 

 

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

35. člen

 

 

(nadomeščanje župana in podžupana)

 

 

(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

 

 

(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

 

 

36. člen

 

 

(komisije in drugi strokovni organi občine)

 

 

(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

 

 

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

 

 

37. člen

 

 

(predčasno prenehanje mandata župana)

 

 

(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.

 

  (2) Podžupanu preneha mandat, če ga župan razreši ali s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.  
 

3.4.   NADZORNI ODBOR OBČINE

 

 

38. člen

 

 

(nadzorni odbor občine)

 

 

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

 

 

(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 

• opravlja nadzor nad razpolaganjem ravnanjem   s premoženjem občine,

 

 

• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 

 

• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave,  javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

 

 

39. člen

 

 

(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)

 

 

(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti, najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe, izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

(2) Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z drugimi funkcijami in delom v občinski upravi, ureja zakon.

 
 

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

40. člen

 

 

(konstituiranje nadzornega odbora)

 

 

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

 

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

 

 

(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

 

 

(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

 

 

(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Majšperk, Majšperk 39, Majšperk. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

 

 

(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.

 

 

41. člen

 

 

(program dela nadzornega odbora)

 

 

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v vsakem koledarskem letu predloži županu in občinskemu svetu .

 

 

( 2 ) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.

 

 

(3 ) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.

 

  ( 4 ) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko ta obravnava zaključni račun ali poročila nadzornega odbora.  
 

42. člen

 

 

(pristojnosti nadzornega odbora)

 

 

(1) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge  pridobljene dokumentacije.

 

 

(2) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.

 

 

(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

 

 

43. člen

 

 

(izločitev člana nadzornega odbora)

 

 

(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Dolžnost člana nadzornega odbora je, da takoj, ko spozna, da obstajajo razlogi, ki vzbujajo ali bi lahko vzbujali dvom v njegovo nepristranskost, sproži postopek izločitve.

 

 

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:

 

 

• je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom  nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

 

 

• je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

 

 

• če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

 

 

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba . Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

 

 

44. člen

 

 

(poročilo nadzornega odbora  Osnutek poročila o nadzoru)

 

 

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora.

 

 

(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

 

 

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

 

 

(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.

 

 

(5) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.

 

     
 

44a. člen

(vsebina osnutka poročila o nadzoru)

Osnutek poročila mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega sveta občine.

 

 
 

45. člen

 

 

(odzivno poročilo)

 

 

(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni, od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

 

 

(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

 

 

46. člen

 

 

( Končno poročilo s priporočili in predlogi )

 

 

(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako tudi navedeno.

(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek ter priporočila in predloge.

(3) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi. V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

 

 
 

47. člen

 

 

(postopanje nadzornega odbora)

 

 

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

 

(2)V primeru, da  nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

48. člen

 

 

(obravnava poročila nadzornega odbora)

 

 

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

 

49. člen

 

 

(letno poročilo o delu in porabi sredstev nadzornega odbora)

 

 

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

 

 

50. člen

 

 

(javnost dela nadzornega odbora)

 

 

(1) Delo nadzornega odbora je javno.

 

 

(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

 

 

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

 

 

(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

 

 

(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

 

 

51. člen

 

 

(strokovna in administrativna pomoč za delo nadzornega odbora)

 

 

(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

 

(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.

 

 

(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

 

 

52. člen

 

 

(sredstva za delo nadzornega odbora)

 

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora.

 

 

53. člen

 

 

(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)

 

 

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občine, ki določa plače občinskih funkcionarjev in nagrade članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in povračil stroškov.

 

 

(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

 

 

54. člen

 

 

(poslovnik o delu nadzornega odbora)

 

 

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

 

 

3.5.   OBČINSKA UPRAVA

 

 

55. člen

 

 

(občinska uprava)

 

 

(1) Občinska uprava Občine Majšperk je organizirana kot enovita občinska uprava.

 

 

(2) Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

 

 

56. člen

 

 

(ustanovitev skupne občinske uprave)

 

 

(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska uprava.

 

 

(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga  na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

 

 

57. člen

 

 

(odločanje o upravnih zadevah)

 

 

(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

 

 

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

(3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

 

 

58. člen

 

 

(pristojnosti za odločanje v upravnih zadevah)

 

 

(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

59. člen

 

 

(izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku)

 

 

Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.

 

 

60. člen

 

 

(odločanje o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine)

 

 

Pogoje za odločanje javnih uslužbencev o upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti določa zakon.

 

 

61. člen

 

 

(odločanje o pristojnostih zoper posamične akte)

 

 

(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan.  Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

 

 

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.

 

 

62. člen

 

 

(izločitev uradne osebe)

 

 

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

 

  (2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.  
 

5.      DRUGI ORGANI OBČINE

 

 

64. člen

 

 

(drugi organi občine)

 

 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi  župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

 

 

65. člen

 

 

(poveljnik in štab civilne zaščite)

 

 

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

 

 

(2) Poveljnik civilne zaščite je za svoje delo odgovoren županu.

 

 

6.      OŽJI DELI OBČINE

 

 

66. člen

 

 

(krajevne skupnosti)

 

 

(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti (krajevna skupnost Majšperk, krajevna skupnost Ptujska Gora, krajevna skupnost Stoperce).

 

 

(2) Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem in pravnem smislu.  

 

 

(3) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

 

 

(4) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za  območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

 

 

67. člen

 

 

(pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti)

 

 

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 

• dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

 

• sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja  gospodarskih javnih služb,

 

 

• dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

 

• dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

 

 

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 

 

• oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

 

 

• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

 

• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

 

 

• spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

 

 

68. člen

 

 

(status krajevnih skupnosti)

 

 

(1) Krajevna skupnost ni pravna oseba javnega prava.

 

 

(2) Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti.

 

 

69. člen

 

 

(svet krajevne skupnosti)

 

 

(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju  krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

 

 

(2) Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.

 
 

(3) Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

 

 

(4) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

 

 

(5) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

 

 

(6) Funkcija  člana sveta je častna.

 

 

70. člen

 

 

(sklic prve seje sveta krajevne skupnosti)

 

 

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.

 

 

71. člen

 

 

(predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti)

 

 

(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

 

 

(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti.

 

 

(3) Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

 

72. člen

 

 

(seje sveta krajevne skupnosti)

 

 

(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov,  z večino glasov navzočih članov.

 

 

(2) Župan in člani občinskega sveta imajo pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa, v kolikor niso tudi člani sveta krajevne skupnosti, nimajo pravice glasovati.

 

 

(3) Predsednik sveta  skliče svet krajevne skupnosti najmanj dvakrat na leto oziroma večkrat v primeru če je to potrebno. Predsednik mora sklicati  svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

 

 

73. člen

 

 

(naloge sveta krajevne skupnosti)

 

 

(1) Svet krajevne skupnosti  izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

 

 

• obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

 

 

• daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.  

 

 

(2)  Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

 

 

(3) Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava.

 

 

74. člen

 

 

(sredstva za delovanje krajevne skupnosti)

 

  (1) Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.  
 

(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevne skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

 

 

(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje krajevne skupnosti, zagotovi in z njimi upravlja občina.

 

 

(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevne skupnosti in njihovih svetov zagotavlja občinska uprava.

 

 

75. člen

 

 

( ukinitev krajevne skupnosti)

 

 

(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da ni kandidatov za člane sveta oziroma, da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

 

 

7.      NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI

 

 

76. člen

 

 

(neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini)

 

 

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so:

 

 

• zbor občanov,

 

 

• referendum,

 

 

• ljudska iniciativa.

 

 

7.1.   ZBOR OBČANOV

 

 

77. člen

 

 

(zbor občanov)

 

 

(1) Občani na zboru občanov:

 

 

• obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

 

 

• obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi  občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

 

 

• obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine  oziroma za spremembo njihovih območij,

 

 

• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

 

 

• opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,

 

 

• dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

 

 

• oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

 

 

• obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

 

 

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

 

 

78. člen

 

 

(sklic zbora občanov)

 

 

(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

 

 

(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali  sveta krajevne skupnosti.

 

 

(3) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine in za vso občino na zahtevo najmanj 5  odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5  odstotkov volivcev v tej skupnosti.

 

 

(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

 

 

79. člen

 

 

(območje, kraj in čas sklica zbora občanov)

 

 

(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

 

 

(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

 

 

80. člen

 

 

(vodenje zbora občanov)

 

 

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

 

 

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

 

 

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

 

 

7.2.   REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE

 

 

81. člen

 

 

(referendum o splošnem aktu občine)

 

 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

 

 

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana  ali člana občinskega sveta.

 

 

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

 

 

82. člen

 

 

(razpis referenduma)

 

 

(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

 

 

(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev, za vložitev zahteve za razpis referenduma.

 

 

(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

 

 

83. člen

 

 

(naknadni referendum)

 

 

(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

 

 

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

 

 

(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

 

 

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel dopolnitve ali spremembe, do konca njegovega mandata.

 

 

84. člen

 

 

(vložitev zahteve za referendum)

 

 

(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

 

 

(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj dvestotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci  na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in podpis.

 

 

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

 

 

(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni  oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

 

 

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

 

 

85. člen

 

 

(podpora zahtevi za razpis referenduma)

 

 

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom .

 

 

(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

 

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Osebno podpisovanje se izvaja preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.

 

 

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

 

 

86. člen

 

 

(razpis referenduma)

 

 

(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

 

 

(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

 

 

(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa  in dan glasovanja.

 

 

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

 

 

87. člen

 

 

(pravica glasovati na referendumu)

 

 

(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače.

 

(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.   Splošni akti ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjene, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.

 

 

88. člen

 

 

(postopek za izvedbo referenduma)

 

 

(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

 

 

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

 

 

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

7.3.   SVETOVALNI REFERENDUM

 

 

89. člen

 

 

(svetovalni referendum)

 

 

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

 

 

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

 

 

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

 

 

(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

 

 

7.4.   DRUGI REFERENDUMI

 

 

90. člen

 

 

(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)

 

 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če  tako določa zakon.

 

 

(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

 

 

7.5.   LJUDSKA INICIATIVA

 

 

91. člen

 

 

(ljudska iniciativa)

 

 

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

 

 

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.

 

 

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

92. člen

 

 

(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini)

 

 

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

 

 

8.      OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

93. člen

 

 

(občinske javne službe)

 

 

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

 

 

(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

 

 

• neposredno v okviru občinske uprave,

 

 

• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

 

 

• z dajanjem koncesij.

 

 

94. člen

 

 

(občinske javne službe na področju družbenih dejavnosti)

 

 

(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

 

 

• osnovnošolsko izobraževanje,

 

 

• predšolska vzgoja in varstvo otrok,

 

 

• osnovno zdravstvo in lekarna,

 

 

• osebna pomoč družini in

 

 

• knjižničarstvo.

 

 

(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

 

 

95. člen

 

 

(ustanovitev skupne pravne osebe javnega prava)

 

 

Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.

 

 

96. člen

 

 

(gospodarske javne službe)

 

 

(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:

 

 

• oskrbo s pitno vodo,

 

 

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

 

 

• zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

 

 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

 

 

• urejanje in čiščenje javnih površin,

 

 

• vzdrževanje občinskih javnih cest,

 

 

• pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču..

 

 

(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

 

 

97. člen

 

 

(ustanovitev pravne osebe javnega prava)

 

 

(1) Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

 

 

(2) Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.

 

 

98. člen

 

 

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

 

 

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

 

 

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

 

 

(3) Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

 

 

9.      PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

 

 

99. člen

 

 

(premoženje občine)

 

 

(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

 

 

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

 

 

(3) Ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti ureja zakon.

 
 

100. člen

 

 

(prihodki občine)

 

 

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

 

 

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.

 

 

101. člen

 

 

(proračun občine)

 

 

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

 

 

(2) Občinski svet sprejme proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem  leta, za katerega se sprejema.

 

 

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

 

 

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 

 

102. člen

 

 

(sestava proračuna občine)

 

 

(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

 

 

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.

 

 

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

 

 

103. člen

 

 

(izvrševanje proračuna občine)

 

 

(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu.

 

 

(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

 

 

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

 

 

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.

 

 

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.

 

 

104. člen

 

 

(sprejem proračuna občine)

 

 

(1) Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.

 

 

(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

 

 

(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.

 

 

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračun občine.

 

 

(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.

 

 

105. člen

 

 

(začasno financiranje)

 

 

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna  in za programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

 

 

(2) Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

(3) Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občine lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za potrebe funkcioniranja občine.

 

 

106. člen

 

 

(uporaba sredstev proračuna)

 

 

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.

 

 

107. člen

 

 

(prerazporejanje proračunskih sredstev)

 

 

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.

 

 

(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.

 

 

108. člen

 

 

(zaključni račun proračuna)

 

 

(1) Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.

 

 

(2) Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.

 

 

(3) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

 

 

(4) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

 

 

109. člen

 

 

(zadolževanje občine)

 

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

110. člen

 

 

(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)

 

 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet s sklepom. Soglasje izda župan.

 

 

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

 

 

(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

 

 

111. člen

 

 

(finančno poslovanje občine)

 

 

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.

 

 

(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.

 

 

112. člen

 

 

(javno naročanje)

 

 

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

 

10.    SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

 

 

10.1. Splošni akti občine

 

 

113. člen

 

 

(splošni akti občine)

 

 

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

 

 

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

 

 

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

 

 

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

 

 

114. člen

 

 

(statut občine)

 

 

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

 

 

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

 

 

115. člen

 

 

(poslovnik občinskega sveta)

 

 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

 

 

116. člen

 

 

(odlok občine)

 

 

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

 

 

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

 

 

117. člen

 

 

(pravilnik)

 

 

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

 

 

118. člen

 

 

(objavljanje splošnih aktov občine)

 

 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati praviloma petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

 

(2) V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet.

 

 

10.2. Posamični akti občine

 

 

119. člen

 

 

(posamični akti občine)

 

 

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

 

 

(2) S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

120. člen

 

 

(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)

 

 

(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske  uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.

 

 

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

 

 

11.    VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE

 

 

121. člen

 

 

(zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti)

 

 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.

 

 

122. člen

 

 

(spor o pristojnosti)

 

 

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

 

 

123. člen

 

 

(upravni spor)

 

 

(1) Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

 

 

(2) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.

 

 

124. člen

 

 

(upravni in sodni postopki)

 

 

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

 

 

125. člen

 

 

(mnenje delovnega telesa)

 

 

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski  svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

 

 

12.    NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

 

 

126. člen

 

 

(nadzor nad zakonitostjo dela)

 

 

(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.

 

 

(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

 

 

(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

 

 

(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti. 

 

 

13.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

127. člen

 

 

(uporaba predpisov)

 

 

(1) Odbori in komisije se morajo ustanovitvi v skladu z določili Statuta občine Majšperk v roku 60 dni po njegovi veljavnosti.

 

 

(2) Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine Ptuj, če niso v nasprotju z zakonom.

 

 

128. člen

 

 

(prenehanje veljavnosti in objava)

 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03).

 

 

(2) Ta statut začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

Številka:  043-1/2011-9

 

 

Datum:  30. 8. 2012

 

 

 

 

 

 

Občina Majšperk

 

Županja dr. Darinka Fakin

 

 

  Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2015) vsebuje naslednjo končno določbo  
 

15. člen

 
  Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
     
 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2015) vsebuje naslednjo končno določbo

 
 

2. člen

 
  Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 

29. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2019) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

4. člen

Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.