New Page 2

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93) ter na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske 7/95 in 19/96)  je občinski svet občine Cerklje na svoji 21. seji dne 16. 12. 1996 sprejel

 

O D L O K

o taksah za obremenjevanje vode in ustvarjanje odpadkov

 

1. člen

 

Zaradi spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v občini Cerklje se s tem odlokom predpisujejo takse za obremenjevanje površinskih in podzemnih voda.

 

2. člen

 

Zavezanci za plačilo taks so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki objektov ter naprav vodovodnih sistemov, odvajanja odpadnih voda, in čistilnih naprav in neposredno ali posredno onesnažujejo, degradirajo, povzročajo tveganje v okolju ali kako drugače posegajo v sestavine okolja.

3. člen

 

(1) Zavezanci s takso krijejo stroške, ki nastanejo zaradi obremenjevanja okolja, stroške odškodnin za razvrednotenje okolja in stroške za odpravo poškodb okolja.

 

(2) Kadar je povzročitelja prekomerne obremenitve, nevarnosti ali poškodbe mogoče ugotoviti, mora le ta, poleg plačila takse za obremenjevanje okolja, poskrbeti tudi za sanacijo na lastne stroške.

 

4. člen

 

S takso za obremenjevanje okolja in ustvarjanje odpadkov se krijejo stroški varstva naravnih virov in vrednot, stroške sanacij in degradacij, evidenc in katastrov, ter izboljšanja tehnologij za varstvo naravnih dobrin. Z zbranimi taksami se na območju občine Cerklje lahko financira tudi razvoj, vzdrževanje in gradnjo komunalnih objektov in naprav po posameznih dejavnostih, za katere so bile zbrane.

5. člen

 

Takse se predpisujejo glede na stopnjo okolju škodljive obremenitve oziroma glede na količino ustvarjanja odpadkov.

6. člen

 

Takse za obremenjevanje vode znašajo:

 

  1. za uporabnike vodovoda:

 

      - 10 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu;

      - 25 SIT/m3 porabljene vode v proizvodnji dejavnosti;

      - 10 SIT/m3 porabljene vode v drugih dejavnostih.

 

  2. za uporabnike kanalizacije:

 

      - 6 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu;

      - 10 SIT/m3 porabljene vode v proizvodnji dejavnosti;

      - 8 SIT/m3 porabljene vode v drugih dejavnostih.

 

  3. za uporabnike čistilnih naprav:

 

      - 3 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu;

      - 5 SIT/m3 porabljene vode v proizvodnji dejavnosti;

      - 4 SIT/m3 porabljene vode v drugih dejavnostih.

 

7. člen

 

Takse za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov se zaračunavajo v odstotku od cene odvoza odpadkov, ki jo zaračunava oseba, pooblaščena za odvoz in deponiranje odpadkov v občini Cerklje (izvajalec javne službe), kot sledi:

      - 3 % za gospodinjstva;

      - 3 % za pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo dejavnost;

      - 3 % za pravne osebe, ki opravljajo druge dejavnosti.

 

8. člen

 

Višina takse se lahko ustrezno poveča, glede na rast cen na drobno v Republiki Sloveniji.

 

Valorizacijsko vrednost takse določi pristojni organ občine Cerklje.

 

9. člen

 

Takse po tem odloku se plačujejo za pravne osebe in podjetnike posmeznike mesečno, za posameznike pa dvomesečno ter jih zarčunava upravljalec vodovoda oziroma kanalizacije in oseba, pooblaščena za odvoz in deponiranje odpadkov v občini Cerklje (izvajalec javne službe), hkrati z obračunom ostalih obveznosti.

10. člen

 

Zbrana sredstva so prihodek proračuna občine Cerklje in jih izvajalec javne službe iz prejšnjega člena tega odloka nakazuje na proračun občine Cerklje do zadnjega dne v meecu za pretekli mesec oz. preteklo dvomesečje.

11. člen

 

Oseba, ki je po tem odloku pooblaščena za pobiranje takse mora vzpostaviti ustrezno evidenco zavezance, ki se ukvarjajo z neproizvodnjo dejavnostjo do 1. 3. 1997. V prehodnem obdobju do 1. 3. 1997, pa se zavezance, ki se ukvarjajo z neproizvodnjo dejavnostjo odmerja taksa, ki velja za zavezance, ki se ukvarjajo z proizvodnjo dejavnostjo.

 

12. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Datum: 23. 12. 1996

Številka: 1643/96

Predsednik občinskega sveta

MIHA ZEVNIK