New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) ter 16. člena Statuta Občine Vitanje  (Ur.l. RS,št. 113/06 in 21/07)  je Občinski svet Občine Vitanje  na seji dne 14. 3. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra parc.št. 1572/3 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 298 m2, parc.št. 1575/4 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 648 m2, parc.št. 1575/6 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 254 m2, parc.št. 1575/8 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 561 m2 in parc.št. 1575/11 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 135 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1093-1572/3-0, ID znakom 1093-1575/4-0, ID znakom 1093-1575/6-0, ID znakom 1093-1575/8-0 in ID znakom 1093-1575/11-0   se pri k.o. 1093 – Spodnji Dolič vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Pristojno sodišče na predlog Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka :9000-002/2016-03

Datum : 14. 3. 2016

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan