New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10, 84/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 101/2013, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju proračuna v RS za leti 2016 in 2017 in 17. in 105. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015 ) je Občinski svet  Občine Prevalje na  16.  redni seji dne 29.9.2016 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PREVALJE ZA LETO 2016

 

1.         Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

1. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Spremeni se 1. člen Odloka o spremembi Odloka o  proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (UGSO 4/2016 in UGSO 29/2016), ki se na novo glasijo: Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun(Rebalans II.) leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

11.438.889

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.303.222

70 DAVČNI PRIHODKI

4.472.611

     700 Davki na dohodek in dobiček

3.447.899

     703 Davki na premoženje

664.879

     704 Domači davki na blago in storitve

359.833

71 NEDAVČNI PRIHODKI

830.611

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

450.870

     711 Takse in pristojbine

4.500

     712 Denarne kazni

3.190

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

50

     714 Drugi nedavčni prihodki

372.001

72 KAPITALSKI PRIHODKI

363.000

     720 Prihodki od osnovnih sredstev

2.869

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

360.131

73 DONACIJE

673.847

     730 Prejete donacije  iz domačih virov

673.847

74 TRANSFERNI PRIHODKI

5.098.820

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.653.756

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

2.445.064

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

11.846.249

40 TEKOČI ODHODKI

2.237.999

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

334.856

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

57.313

     402 Izdatki za blago in storitve

1.602.049

     403 Plačila domačih obresti

88.396

     409 Rezerve

155.385

41 TEKOČI TRANSFERI

2.080.743

    410 Subvencije

3.500

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.259.493

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

181.169

    413 Drugi tekoči domači transferi

636.581

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

7.458.852

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.458.852

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

68.655

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.136

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

60.519

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-407.360

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA

      DANIH POSOJIL IN

      PRODAJA KAPITALSKIH

      DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

      750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA

     IN POVEČANJE KAPITALSKIH

     DELEŽEV (440+441+442)

7.500

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

-7.500

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

517.568

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

228.999

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-126.291

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

288.568

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015

128.187

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2.         Prehodne in končne določbe

 

2. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (UGSO št. 4/2016) in sprememba Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (UGSO 29/2016), ki se s tem Odlokom ne spremenijo ostanejo še naprej v veljavi.

 

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4100-0003/2016-15

Datum: 29.9.2016

 

 

Občina Prevalje

 

Dr. Matija Tasič, župan