New Page 2

Številka:

410-17/2020-10

Občina:

Občina Rogašovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Rogašovci

Predlagatelj:

Župan Občine Rogašovci

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člen Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Rogašovci

Datum:

22.1.2021

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci

Besedilo:

gradivo