New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 63. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 24. redni seji dne 26. 10. 2022, sprejme

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2022/2

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 69/2021 in 30/2022), se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

 

KONTO

 

OPIS

Rebalans 2022/2

v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

2.305.724

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.963.212

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.713.534

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.584.992

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

88.030

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

40.511

706

 

DRUGI DAVKI

0

 

 

 

 

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

249.678

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

51.973

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.040

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

3.680

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

18.200

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

171.785

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

66.435

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

 

 

 

 

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

 

 

 

 

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

66.435

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

 

 

 

 

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

 

 

 

 

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

276.078

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

276.078

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

 

 

 

 

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

 

 

 

 

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

 

 

 

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.467.085

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

762.843

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

252.686

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

39.452

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

462.589

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

2.292

409

 

REZERVE

5.824

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

652.217

410

 

SUBVENCIJE

23.222

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

477.570

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

63.356

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

88.069

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

 

 

 

 

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

1.018.742

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.018.742

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

33.283

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

25.016

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

8.268

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-161.361

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

 

 

 

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

 

 

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

 

 

 

 

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

 

 

 

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

130.000

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

130.000

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

119.200

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

119.200

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-150.561

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

10.801

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

161.361

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

150.561

 

 

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, po proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

 

2. člen

Vsa ostala določila iz Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2022, ostanejo v veljavi.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4102-0002/2022

Datum: 26. 10. 2022

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan