New Page 1

Št. 430-0101/2022-2(610) Ob-2975/22, Stran 1979

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja

 

javni razpis 

za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023

 

Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu 2022/2023, ki traja od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let,

– ob prijavi niso starejši od 30 let,

– imajo najmanj tri leta od objave predmetnega javnega razpisa stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota,

– niso v delovnem razmerju,

– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavodov,

– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,

– imajo v prvem letniku za preteklo šolsko leto v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,

– se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti; študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,

– koristijo prvič status absolventa – ne upošteva se podaljšan status študenta.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.

Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendije in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 in leto 2023. Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Prijava: razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska-sobota.si pod rubriko »Odprti razpisi – področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v vložišču.

Kandidat mora predložiti:

– izpolnjeno vlogo za podelitev štipendije za študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023,

– podpisano izjavo kandidata/ke,

– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,

– dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturitetnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala, iz katerega je razvidno število doseženih točk) – študenti prvega letnika,

– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta oziroma šolskega leta (v kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije),

– v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,

– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,

– potrdilo o stalnem bivališču – si pridobi naročnik sam,

– fotokopijo bančne kartice.

Odpiranje vlog: odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla strokovna komisija za štipendije, ki jo sestavljajo trije predstavniki Mestne občine Murska Sobota. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah, se s sklepom zavržejo.

Obravnava vlog: strokovna komisija za štipendije obravnava in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Komisija kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje zbranih točk in pripravi predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije predstojnik ali pooblaščena oseba izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. O podelitvi štipendije za nadarjene študente bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor kandidati nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

Rok za oddajo vlog

Študentje oddajo vlogo najkasneje do 4. 10. 2022.

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023«.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali vložijo osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota.

Dodatne informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: mag. Darja Kadiš, tel. 02/525-16-30 ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023

2. Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023

3. Izjava kandidata/ke

4. Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota

5. Vzorec pogodbe o štipendiranju

6. Obrazec za opremo kuverte

7. Poročilo

 

Mestna občina Murska Sobota