New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na 15. redni seji, dne 15. 11. 2012 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  PRORAČUNU OBČINE HAJDINA ZA LETO 2013

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

      €

 

Skupina/Podskupina kontov

   leto 2013

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78)

4.015.132

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.509.148

70

DAVČNI PRIHODKI

2.763.424

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.994.210

 

703 Davki na premoženje

667.146

 

704 Domači davki na blago in storitve

102.068

71

NEDAVČNI PRIHODKI

745.724

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

376.848

 

711 Takse in pristojbine

1.000

 

712 Globe in druge denarne kazni

1.560

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.524

 

714 Drugi nedavčni prihodki

362.792

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

505.984

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

385.580

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

120.404

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.121.761

40

TEKOČI ODHODKI

1.154.676

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

207.524

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

33.585

 

402 Izdatki za blago in storitve

832.488

 

403 Plačila domačih obresti

68.000

 

409 Rezerve

13.079

41

TEKOČI TRANSFERI

1.204.356

 

410 Subvencije

108.432

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

628.362

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

211.863

 

413 Drugi tekoči domači transferi

255.699

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.594.303

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.594.303

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

168.426

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniku

94.926

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

73.500

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-106.629

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

      €

 

Skupina/Podskupina kontov

   leto 2013

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

0

 

DELEŽEV (440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

 

IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov                       

   leto 2013

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

280.522

50

 ZADOLŽEVANJE

280.522

 

500 Domače zadolževanje

280.522

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

173.893

55

ODPLAČILA DOLGA

173.893

 

550 Odplačila domačega dolga

173.893

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

0,00

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

106.629

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

106.629

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

0,00

 

»

 

 

2. člen

 

 

V 1. odstavku 10. člena Odloka o proračunu občine Hajdina za leto 2013 se znesek »119.875 €« nadomesti z zneskom »280.522 €«.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 410-2/2012-1

 

 

Hajdina, dne 15. 11. 2012

 

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar; l. r.