New Page 3

Št. 28/2007 Ob-6140/07

V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, 131/06) in 35. člena Statuta Občine Dornava (Ur. l. RS, št. 47/99), župan Občine Dornava objavlja javni natečaj za zasedbo položaja delovnega mesta:

direktor občinske uprave

Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec I, v prostorih Občinske uprave Občine Dornava.

Opis dela:

– neposredno vodenje občinske uprave, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi,

– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,

– opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi,

– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,

– vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov,

– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,

– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

– priprava splošnih aktov občine,

– izvajanje postopkov javnih naročil,

– priprava pogodb, opravljanje drugih nalog po pooblastilu in nalogu župana ter programom dela.

Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati:

– državljanstvo Republike Slovenije;

– znanje uradnega jezika;

– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

– najmanj visoka strokovna izobrazba,

– državni izpit iz javne uprave,

– najmanj 7 let delovnih izkušenj.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,

– fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna dosežena delovna doba,

– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dornava pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami.

Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke ter upravljalske in vodstvene sposobnosti. Na predlog natečajne komisije bo kandidata/ko na položaj direktorja občinske uprave imenoval župan Občine Dornava za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/ a v nazivu višji svetovalec I na sedežu Občinske uprave Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, z oznako »javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave«.

Informacije dobite na tel. 02/754-01-10 med 8. in 13. uro.

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečaje pogoje. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 15. dneh od poteka roka za prijavo natečaja. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno dobo petih let s polnim delovnim časom.

Občina Dornava