New Page 2

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter v skladu z Uredbo o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96), je svet Občine Kanal ob Soči na svoji seji dne, 19.9.1996 sprejel

ODLOK

o organizaciji sistema zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter v primeru vojne na območju Občine Kanal ob Soči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiziranja in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji natančneje določa:

-        ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, poverjenikov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) na območju Občine Kanal ob Soči,

-        proučevanje in spremljanje nevarnosti,

-        načrtovanje in izvajanje preventivnih ukrepov,

-        vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje,

-        opazovanje in obveščanje o pretečih nevarnostih in nesrečah,

-        reševanje in pomoč,

-        odpravljanje posledic nesreč in

-        enotnost vodenja sil za zaščito in reševanje.

2.člen

Sile za zaščito in reševanje se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter v primeru vojne, kadar obseg in posledice le teh presegajo zmožnost delovanja rednih služb.

Sile za zaščito in reševanje aktivira župan občine, tajnik občine, poveljnik civilne zaščite občine ter načelnik občinskega štaba za civilno zaščito.

V podjetjih in zavodih aktivira sile za zaščito in reševanje poslovodni organ oz. njegov namestnik.

II. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

3.člen

Na podlagi ocene ogroženosti, se v Občini Kanal ob Soči načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi:

-        zaščita in reševanje ob požarih,

-        zaščita in reševanje ob potresih,

-        zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah,

-        zaščita in reševanje ob plazovih,

-        reševanje iz ruševin,

-        reševanje v jamah in težko dostopnih krajih,

-        reševanje ob velikih prometnih nesrečah,

-        izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter v primeru vojne,

-        reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah množičnega nasilja,

-        prva medicinska pomoč,

-        pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,

-        evakuacija oziroma izmik prebivalstva,

-        zaščita in reševanje ob drugih naravnih nesrečah (žled, burja),

-        zaščita kulturne dediščine in

-        zaklanjanje

                                                                       4.člen

Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena se zagotovi vzdrževanje sistema za zaščito in reševanje, kar pomeni organizacijske, materialne in kadrovske priprave ter finančno pokritje tega vzdrževanja.

III. SILE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5.člen

Sile za zaščito in reševanje v Občini Kanal ob Soči so:

-        štabi, poverjeniki, enote in službe civilne zaščite (dolžnostne formacije),

-        enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih organizacij (prostovoljne formacije),

-        gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije (poklicne formacije).

6.člen

Na podlagi uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje in pomoč, se v Občini Kanal ob Soči ustanovi in organizira:

-        poveljnik civilne zaščite,

-        občinski štab za civilno zaščito,

-        poverjeniki za civilno zaščito,

-        3 ekipe za prvo pomoč (3 x 6 pripadnikov),

-        ekipa za izvidovanje (6 pripadnikov),

-        oddelek za reševanje (3 ekipe – 16 pripadnikov),

-        oddelek za RKB dekontaminacijo  (12 pripadnikov),

-        služba za podporo:

a)     kurirska ekipa (4 pripadniki),

b)     ekipa za zvezo (5 pripadnikov),

c)     ekipa za intendantsko  oskrbo (2 x 3 pripadniki),

d)     ekipa za informacijsko podporo in administrativno delo (3 pripadniki)

-        služba za vzdrževanje zaklonišč (9 zaklonišč – 9 pripadnikov)

7.člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ustanovijo v skladu z merili iz prejšnjega člena tega odloka naslednje formacije civilne zaščite:

-        poverjeniki za civilno zaščito:

a)     Salonit Anhovo – 1 poverjenik

b)     Plastik Kanal – 1 poverjenik

c)     OŠ Kanal – 1 poverjenik

d)     OŠ Deskle – 1 poverjenik

 

-        enote za prvo pomoč:

a)     Salonit Anhovo (3 x 6 pripadnikov)

b)     Plastik Kanal (1 x 6 pripadnikov)

c)     OŠ Kanal (1 x 6 pripadnikov)

d)     OŠ Deskle (1 x 6 pripadnikov)

8.člen

Naloge zaščite in reševanja v Občini Kanal ob Soči opravljajo tudi naslednje enote, službe in drugi operativni sestavi društev ter drugih navedenih organizacij:

-        operativni sestav prostovoljnega Gasilskega društva Kanal,

-        operativni sestav prostovoljnega Gasilskega društva Avče,

-        taborniški odred Odporne želve Deskle in

-        Planinsko društvo ˝Valentin Stanič˝ Kanal.

9.člen

Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, določi župan občine gospodarske družbe, zavode in organizacije s področja gradbeništva, energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, preskrbe, varstva okolja, zdravstvenega varstva, otroškega varstva, socialnega varstva ter varstva kulturne dediščine. S sklepom se določijo tudi vrsta, obseg in način izvajanja nalog.

IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

10.člen

Operativno in strokovno vodenje sil za zaščito in reševanje na območju Občine Kanal ob Soči izvaja poveljnik civilne zaščite ter občinski štab za civilno zaščito tako, da:

-        vodi poverjenike, enote in službe civilne zaščite,

-        vodi druge sile za zaščito in reševanje, kadar se v posamezne intervencije vključuje civilna zaščita,

-        odloča o porabi sil za zaščito in reševanje ter jih aktivira in

-        usklajuje dejavnost za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic.

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

11.člen

Opazovanje, obveščanje in alarmiranje v Občini Kanal ob Soči izvajajo:

-        regijski center za obveščanje Nova Gorica,

-        štabi in poverjeniki za civilno zaščito,

-        služba za informacijsko podporo,

-        gasilci, jamarji, potapljači, ribiči, lovci, gozdarji, planinci,

-        gospodarske družbe, zavodi in organizacije,

-        javni mediji,

-        občani.

12.člen

Alarmiranje je organizirano kot enotni sistem, ki se izvaja na regionalni ravni za območje občine.

Alarmiranje izvaja Regijski center za obveščanje Nova Gorica na podlagi preverjenih obvestil prebivalcev, organov, gospodarskih družb, zavodov ter drugih organizaciji.

13.člen

Zahtevo za alarmiranje izda:

-        Župan Občine Kanal ob Soči,

-        Poveljnik civilne zaščite,

-        Občinski štab za civilno zaščito ali

-        Poveljnik gasilske enote in gasilske zveze.

VI. VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

14.člen

Vzdrževanje sistema za zaščito in reševanje obsega vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje ter financiranje.

15.člen

Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti  za zaščito in reševanje obsega:

-        izdelavo ocen ogroženosti,

-        izdelavo načrtov zaščite in reševanja,

-        načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,

-        organiziranje sil za zaščito in reševanje,

-        izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševaje in

-        zagotavljanje in vzdrževanje sredstev za zaščito in reševanje.

16.člen

Za vzdrževanje sistema zaščite in reševanja zagotavlja Občina Kanal ob Soči finančna sredstva na podlagi meril za financiranje javne porabe občin na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih predpiše Vlada Republike Slovenije.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17.člen

Pristojni organi morajo v roku enega leta od začetka veljave tega odloka ustanoviti štabe, enote in službe civilne zaščite ter določiti gospodarske organizacije, zavode, organizacije in društva pomembne za zaščito in reševanje.

18.člen

S sprejetjem tega odloka preneha veljati dosedanji Odlok o organiziranju sistema zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine Nova Gorica.

19.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Kanal ob Soči.

Št.: 859–1/96

Datum: 16, septembra 1996

Župan

ZORAN MADON, 1.r.

Predsednik Sveta

BOŽIDAR RUSTJA, 1.r.