New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet Občine Makole na svoji 15. redni seji dne, 05.02.2013 sprejel

PRAVILNIK

O ŠTIPENDIRANJU ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNIC OBČINE MAKOLE

I.  Splošne določbe

         1.  člen

S tem pravilnikom se določa merila in pogoje za pridobitev ter podaljšanje športne štipendije, postopek dodelitve štipendije ter višino in trajanje štipendije.

         2.  člen

Na javni razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Makole.

        3.  člen

Sredstva za športno štipendijo se  zagotovijo v proračunu Občine Makole.

        4.  člen

 (1) Župan občine sklene s prejemnikom štipendije pogodbo, v kateri stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.

 (2) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj:

·       podatke o štipenditorju,

·       podatke o štipendistu,

·       letnik, smer, vrsta in kraj izobraževanja,

·       predvideno trajanje pogodbe,

·       način izplačevanja štipendije,

·       posledice neizpolnitve pogodbe,

·       obveznosti štipendista.

        5.  člen

Župan občine pooblasti uradno osebo občinske uprave (v nadaljevanju: uradna oseba) za vodenje postopka za dodelitev štipendij.

 

II. Javni razpis

        6.  člen

 (1) Štipendije se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan objavi na krajevno običajen način ter na spletni strani Občine Makole.

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje podatke:

·       šolsko oziroma študijsko leto, za katero se razpisujejo štipendije,

·       število razpisanih štipendij,

·       pogoje za pridobitev štipendije,

·       zahtevano dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti prijavi,

·       rok za vložitev prijave na javni razpis.

        7.  člen

 (1) V postopku za dodelitev štipendij se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom zahtevane podatke in dokazila in na občino prispejo v razpisu določenem roku.

(2) Uradna oseba prijavitelje pomanjkljivih prijav pozove k dopolnitvi prijave. Pomanjkljivosti mora prijavitelj dopolniti v roku 14 (štirinajst) dni po prejemu poziva.

(3) V kolikor se prijava v določenem roku ne dopolni, se šteje, da prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.

III. Merila in pogoji za pridobitev štipendije

       8.  člen

 (1) Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma in športnica (v nadaljevanju: športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve merili:

1.   ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja Olimpijski komite Slovenije,

2.   je v obdobju od 01.09. preteklega koledarskega leta do 31.08. tekočega koledarskega leta kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov (v primeru tekmovalnih sistemov, kjer se tekmuje v skupinah, se upošteva tekmovanje v najkvalitetnejši skupini oz. diviziji):

a) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega športnika svetovnega razreda

b) osvojil 1. do 4. mesto:

§  na OI (olimpijske igre)

§  na para OI (para olimpijske igre)

§  na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov v športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger,

§  na SP športnikov invalidov (svetovno prvenstvo)

§  na MOI (mladinske olimpijske igre)

c) osvojil 1. do 3. mesto:

•       na EP (evropskem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov v športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger,

•          na EP športnikov invalidov (evropsko prvenstvo)

•          na OFEM (olimpijskem festivalu evropske mladine)

d) osvojil 1. mesto v neolimpijskih individualnih disciplinah in miselnih igrah, (kot individualne športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet in ekip):

•          na SP (svetovnem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov

•          na EP (evropskem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov

•          na SVI (svetovnih igrah),

e) uvrstitev na letni končni rang lestvici v športnih panogah, kjer je le-ta del kriterijev za kategorizacijo:

 člani:

- svetovna rang lestvica:

•          posamezno: 1  do 32 mesto

•          dvojice: 1 do 16 mesto

- evropska rang lestvica:

•          posamezno: 1 do 16 mesto

•          dvojice: 1 do 8 mesto

 

mladinci:

- svetovna rang lestvica:

•          posamezno: 1 do 16 mesto

•          dvojice: 1 do 8 mesto

- evropska rang lestvica:

•          posamezno: 1 do 8 mesto

•          dvojice: 1 do 4 mesto

(2) Prav tako mora izpolnjevati sledeče pogoje:

-     da ob vpisu v letnik šolanja ni starejši od 22 (dvaindvajset) let,

-     da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Makole,

-     da se izobražuje:

a. v Republiki Sloveniji kot:

-     dijak gimnazije,

-     dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol,

-     dijak srednjih strokovnih in tehniških šol,

-     študent,

b. v tujini: primerljivo kot v Sloveniji

-     da ni v rednem delovnem razmerju,

-     da ne prejema druge športne štipendije.

(3) Pri podelitvi štipendij se kot prvi kriterij upošteva dosežen boljši športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika v Republiki Sloveniji.

(4) Ob enakih športnih rezultatih imajo prednost kandidati z nižjim osebnim dohodkom na družinskega člana. V takem primeru uradna oseba od prosilca zahteva dopolnitev dokumentacije, s katero izkazuje materialno stanje.

IV. Dodeljevanje štipendije

        9.  člen

Uradna oseba posreduje prijave strokovni komisiji, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija obravnava prijave in  pripravi predlog prejemnikov štipendij.

10.  člen

Odločbe o dodelitvi oziroma nedodelitvi na predlog komisije izda pooblaščena uradna oseba občinske uprave. Zoper odločbo se prijavitelj lahko pritoži županu v zakonitem roku.

V. Pogoji za podaljšanje štipendije

11.  člen

Pravico do podaljšanja štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:

·       da je vložil vlogo za podaljšanje štipendije,

·       da ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika v Republiki Sloveniji,

·       da izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika.

VI.       Višina in čas prejemanja štipendije

12.  člen

Višino in število štipendij za posamezno proračunsko leto določi župan s sklepom v skladu z rezerviranimi proračunskimi sredstvi.

13.  člen

Štipendija se podeljuje za 1 (eno) šolsko leto z možnostjo podaljšanja, v kolikor štipendist izpolnjuje pogodbene obveznosti in pogoje iz 11. člena tega pravilnika.

VII. Izpolnjevanje obveznosti in prenehanje štipendiranja

14.  člen

Štipendist mora uporabiti dodeljena sredstva za namen, ki je določen s pogodbo, dolžan pa je tudi:

·       obveščati občino o izpolnjevanju pogodbe v rokih, ki so določeni v pogodbi,

·       predložiti dokazila o izpolnjevanju pogodbe,

·       obveščati občino o vseh okoliščinah, ki bi lahko ogrozile izpolnjevanje pogodbe.

15.  člen

 (1) Štipendija preneha štipendistu pred potekom roka, določenega  v pogodbi, če je štipendist:

·       pridobil ali neupravičeno odklonil drugo športno štipendijo,

·       navajal neresnične podatke,

·       ni izpolnjeval drugih obveznosti določenih v pogodbi.

(2) Občina v primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, prekine izplačevanje sredstev  oziroma odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev že izplačanih sredstev.

16.  člen

Štipendijo mora vrniti štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.

VIII. Končna določba

17.  člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od začetka šolskega leta 2012/2013.

 

Štev.: 900-1/2013-23

Makole: 05. februarja 2013

 

Občina Makole

Alojz Gorčenko, župan