New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Dornava

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Dornava

Predlagatelj:

Župan Občine Dornava

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 55/15, ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) in 16. člen Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 30/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Dornava

Datum:

17.3.2023

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Vabilo na sejo:

3. redna seja Občinskega sveta Občine Dornava

Besedilo:

gradivo