New Page 2
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 11/11-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 2. izredni seji, dne 15.3.2011 sprejel

 
 

ODLOK

 
 

O PRORAČUNU OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2011

 
 

1.      SPLOŠNA DOLOČBA

 
 

1. člen

 
 

S tem odlokom se za Občino Markovci za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 
 

2.      VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 
 

2. člen

 
 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 
 

 

 

 

v evrih

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

KONTO

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.889.516,04

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.890.756,04

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.587.273,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.177.943,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

327.030,00

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

82.300,00

706

 

DRUGI DAVKI

0,00

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.303.483,04

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.179.798,04

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.100,00

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.010,00

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

121.575,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

120.000,00

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

120.000,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

1.878.760,00

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

27.000,00

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU

1.851.760,00

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.933.534,73

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.341.811,33

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

206.780,00

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

37.185,00

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

951.306,73

409

 

REZERVE

146.539,60

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.394.794,15

410

 

SUBVENCIJE

70.000,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

641.217,00

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

237.842,62

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

445.734,53

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.837.959,85

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.837.959,85

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

358.969,40

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

316.969,40

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

42.000,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-3.044.018,69

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

 

 

 

 

 

 

C. RACUN FINANCIRANJA

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

 

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-3.044.018,69

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

3.044.018,69

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010

3.044.018,69

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 
 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Markovci.

 
 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 
 

3.      POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 
 

3. člen

 
 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 
 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01, 105/06), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu.

 
 

4. člen

 
 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, vendar največ 20% posamezne proračunske postavke iz katere se sredstva prerazporejajo.

 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 
 

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.

 
 

5. člen

 
 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 
 

1.        v letu 2012 30 % navedenih pravic porabe in

 
 

2.        v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 
 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide ali lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 
 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 
 

6. člen

 
 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni več kot 10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

 
 

7. člen

 
 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

 
 

Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 32.539,60 EUR.

 
 

Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5 % prejemkov proračuna.

 
 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 
 

8. člen

 
 

Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, se v proračunu oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 114.000,00 EUR. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.

 
 

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna.

 
 

4.      POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

 
 

9. člen

 
 

O pridobitvi neodplačnega premičnega in nepremičnega premoženja občine odloča župan. Župan odloča o odtujitvi premičnega premoženja do višine 1.000 EUR, vendar skupni letni znesek ne sme preseči 5.000 EUR.

 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 
 

5.      OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 
 

10. člen

 
 

Občina se za proračun leta 2011 za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.

 
 

Občina v letu 2011 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci.

 
 

11. člen

 
 

V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.

 
 

6.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 
 

12. člen

 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 
 

Številka: 410-0003/2011

 
 

Markovci, 15.3.2011

 
 

Občina Markovci

 
 

Župan Milan Gabrovec, prof.