New Page 2

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. List RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11, 28/11 odl. US in 98/13 in 16. člena Statuta občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 UPB1) je občinski svet občine Videm na  4. dopisni seji dne 25. 08. 2014 sprejel

 

SKLEP

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI VIDEM

 

1. člen

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Videm.

 

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanja za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura ta dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

3. člen

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10%  od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljen glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

4. člen

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine Videm 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Videm (Uradni glasilo slovenskih občin 17/2006).

 

Številka: 041-3/2014-89

Datum: 19. 08. 2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan