Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na 34. redni seji dne 9. 2. 1998 sprejel
 
O D L O K
 
 
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Radenci
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Občine Radenci (v nadaljevanju besedila: javna služba).
 
2. člen
 
Javno službo na celotnem območju Občine Radenci izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v pristojnem organu občinske uprave, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe imajo po tem odloku občinski svet, župan in komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
 
 
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe, opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana in komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku.
 
 
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinski organ, pristojen za finance.
 
3. člen
 
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
 
 
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba,
 
 
– pravic in obveznosti uporabnikov,
 
 
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
 
 
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in razvoj javne službe.
 
4. člen
 
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
 
 
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
 
 
– prihodki od komunalnega prispevka,
 
 
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjeneje s stavbnimi zemljišči.
 
 
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
 
5. člen
 
Pri izvajanju javne službe je občinski svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Radenci pristojen še za sprejem:
 
 
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe,
 
 
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne službe,
 
 
– letnih poročil in zaključnih računov javne službe.
 
6. člen
 
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Radenci, ima župan še naslednje pristojnosti:
 
 
– imenuje in razrešuje predsednika in člane komisije za gospodarjeneje s stavbnimi zemljišči,
 
 
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem aktov iz 5. člena tega odloka,
 
 
– predlaga sklepe o nakupu, menjavi in oddaji v najem stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
 
7. člen
 
Komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ima predsednika in dva člana.
 
 
Pristojnosti komisije so:
 
 
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
 
 
– daje predhodna mnenja županu v zvezi z nakupi, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč, ter k investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč,
 
 
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za katero to zahteva župan ali vodja režijskega obrata oziroma za katera sama oceni, da je to potrebno, ter v zvezi s tem sprejema predloge, mnenja ali usmeritve, ki jih posreduje županu in vodji režijskega obrata.
 
8. člen
 
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitosti delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti, ter sprejetimi usmeritvami.
 
9. člen
 
Režijski obrat iz 2. člena prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radenci (Uradni list RS, št. 37/96) vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame Občina Radenci.
 
10. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 462-0001/97
Radenci, dne 23. decembra1997.
Podpredsednik
Občinsekga sveta
občine Radenci
Matej Ivanuša l. r.