New Page 1

Evidenca o prosilcih za uveljavljanje subvencionirane najemnine

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o prosilcih za uveljavljanje subvencionirane najemnine
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Podatki se obdelujejo za potrebe postopka odločanje o dodelitvi subvencije.

Ime in priimek, stalno bivališče, podatek o številu članov gospodinjstev, sorodstveno razmerje in državljanstvo, podatek o uporabnikih predmetnega stanovanja, EMŠO, davčna številka, podatek o zaposlitvi oz. brezposelnosti, podatek o dohodkih in prejemkih, podatek o pridobivanju denaren socialne pomoči in višine le-te, podatek o pridobivanju denaren pomoči ali denarnega nadomestila s strani Zavoda za Zaposlovanje, podatek o izplačanih preživninskih obveznostih, podatek o višini katastrskega dohodka, podatek o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. členu Stanovanjskega zakona, podatek o višini mesečne najemnine in plačilu najemnine, podatki o lastništvu stanovanja, številka transakcijskega računa lastnika oz. njegovega pooblaščenca, na katerega se nakazuje subvencija najemnine, podatek o šolanju za otroke starejše od 18 let in podatek o prometnem dovoljenju.

5. Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629; privolitev posameznika
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev pristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.1.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si