New Page 2
 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV - UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (uradne objave Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel

 

S K L E P

 

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

 

1.

 

Za predsednico in namestnico Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči se imenuje:

 

- predsednico komisije: Polona Klančič, Vetrišče 3, 5000 Nova Gorica

 

- namestnico predsednice: Tanja Vuga, Vezna pot 4, 5250 Solkan.

 

2.

 

Za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije se imenuje:

 

- član Egon Krpan, Čargova ulica 13, 5213 Kanal

  - namestnica člana Mateja Berlot, Levpa 9a, 5214 Kal nad Kanalom

- član Miha Čargo, Gregorčičeva ulica 9, 5210 Deskle

  - član Vesna Žbogar, Anhovo 63, 5210 Deskle
 

- namestnik člana Magda Gabrijelčič, Ložice 79, 5210 Deskle

 

- član Marta Murovec, Kal nad Kanalom 119b, 5214 Kal nad Kanalom

 

- namestnik člana Sonja Kralj, Gorenja vas 14, 5213 Kanal.

 

3.

 

Mandat začne teči 6. junija 2014 in traja štiri leta.

 

4.

 

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 9000-0009/2013-6

 

Kanal ob Soči, dne 21. novembra 2013

   
 

Župan

Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

   

 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2.

 

Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2.

  Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.