New Page 2

 

Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 - odl. US in 72/05) in 11. člena v povezavi z 80. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99-prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03 in 12/05), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 6. marca 2006, prejel

 

 

ODLOK

 

 

o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj mestnim in primestnim četrtim četrtnim skupnostnim

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju: mestna občina) zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov in zaradi zadovoljevanja krajevnih interesov prenaša pravico upravljanja z določenim premoženjem mestne občine mestnim in primestnim četrtim četrtnim skupnostim  z namenom racionalnejšega izvrševanja nekaterih aktivnosti lokalnega pomena.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok ureja medsebojna razmerja med mestno občino in mestnimi oziroma primestnimi četrtmi četrtnimi skupnostmi  glede pogojev in načina upravljanja s premoženjem, ki je v lasti mestne občine in je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva glede:

 

 

- vrste sredstev, ki se predajajo v upravljanje,

 

 

- načina gospodarjenja s sredstvi v upravljanju,

 

 

- obsega in vrste pooblastil pri upravljanju s sredstvi.

 

 

II. VRSTA SREDSTEV

 

 

3. člen

 

 

S tem odlokom se prenaša na mestne oziroma primestne četrti četrtne skupnosti  pravica uporabe, upravljanja in gospodarjenja s sredstvi v stanju, v kakršnem so, ki jih tvorijo:

 

 

- nepremičnine, navedene v 4. členu tega odloka za posamezno mestno oziroma primestno četrt, četrtno skupnost,

 

 

- premičnine, ki jih vodijo mestne in primestne četrti četrte skupnosti v svojih evidencah.

 

 

4. člen

 

 

DOM KRAJANOV

Številka zk vložka

Parcelna

UPRAVLJALEC

- naslov

katastrska občina

številka

- sedež

Ivan Spolenak Breg

2319 Ptuj

1880/1

MČ BREG

Zadružni trg 12

 

 

- Jadranska ulica 6, Ptuj

Turnišče

1573 Ptuj

3362/3

MČ BREG

Selska cesta 2

 

 

- Jadranska ulica 6, Ptuj

Dr. Jožeta Potrča

412 Ptuj

542

MČ CENTER

Potrčeva cesta 34

 

 

- Jadranska ulica 6, Ptuj

Poslovni prostori stavbe

2432 Ptuj

1252, 1256

MČ CENTER

na Jadranski ul. 6

 

 

- Jadranska ulica 6, Ptuj

Tone Žnidarič

967 Ptuj

1674, 1676

MČ JEZERO

Čučkova 3 a

 

 

- Belšakova ul. 20 a, Ptuj

Budina-Brstje

47 Brstje

788/2

MČ JEZERO

Belšakova ulica 20/a

 

 

- Belšakova ul. 20 a, Ptuj

Bratje Reš

1121 Krčevina

560/3,

MČ PANORAMA

Volkmerjeva c. 26

pri Ptuju

553/6

- Vičava 46, Ptuj

Olge Meglič

502 Ptuj

701/1

MČ PANORAMA

Vičava 46

 

 

- Vičava 46, Ptuj

Rogoznica

380 Nova vas

142/2

PČ ROGOZNICA

Slovenskogoriška c. 18

pri Ptuju

 

- Slovenskogoriška c. 18,  Ptuj

Grajena - solastn.delež

292 Grajena

54/5

PČ GRAJENA

Grajena 46 in 57

153 Grajena

67/7, 67/5 in 67/6

- Grajena 57, Ptuj

ČS Spuhlja,
Spuhlja 12 a, Ptuj
k.o. Spuhlja 612/1, 616/3, 609/1, 610 ČS Spuhlja
ČS Ljudski vrt, Rimska ploščad 24, Ptuj k.o. Ptuj 512/2 ČS Ljudski vrt

 

     

 

5. člen

 

 

Prostori bivše krajevne skupnosti Boris Ziherl na naslovu Rimska ploščad 24, Ptuj bodo predani v upravljanje mestni četrti Ljudski vrt, ko bo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje za solastniški delež na objektu, ki stoji na parceli št. 512/2 k. o. Ptuj.

 

 

III. NAČIN IN POGOJI GOSPODARJENJA

 

 

6. člen

 

 

Mestna oziroma primestna četrt Četrtna skupnost  je dolžna sredstva, ki so ji predana po tem odloku vrednostno vnesti v svoje knjigovodske evidence. Prav tako mora mestna oziroma primestna četrt Četrtna skupnost vsako leto do 28. februarja mestni občini predložiti bilanco stanja.

 

 

7. člen

 

 

Mestna oziroma primestna četrt Četrtna skupnost  mora z nepremičnino oziroma s sredstvi, s katerimi upravlja po tem odloku, ravnati kot dober gospodar ter tudi ustrezno, po veljavni zakonodaji, zavarovati preneseno premoženje.

 

 

8. člen

 

 

Mestne oziroma primestne četrti lahko nepremičnine dajejo v zakup oziroma najem na način kot velja za oddajo poslovnih prostorov mestne občine in v skladu z veljavnimi predpisi. Pri tem morajo prvenstveno upoštevati interese in potrebe svojih občanov v zvezi z njihovim interesnim združevanjem in potrebami za opravljanje deficitarnih storitvenih dejavnosti na svojem območju.

 

 

Za oddajo nepremičnin v najem oziroma zakup, razen v primerih priložnostne (enkratne) oddaje, je svet mestne oziroma primestne četrti četrtne skupnosti  dolžan pridobiti soglasje župana mestne občine, ki izdajo soglasja odkloni, če ugotovi, da niso bila upoštevana določila prvega odstavka tega člena.

 

 

9. člen

 

 

Način, postopki in metode izračuna priložnostne oddaje prostorov, ki so v upravljanju mestne oziroma primestne četrti so urejeni v posebnem pravilniku, ki ga sprejme mestni svet za območje celotne občine.

 

 

O načinu priložnostne oddaje, postopkih in višini nadomestila za priložnostno oddajo prostorov, ki so v upravljanju četrtnih skupnosti, odloča svet četrtne skupnosti ob smiselni uporabi tovrstnih predpisov, ki veljajo za oddajo poslovnih prostorov mestne občine in v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

10. člen

 

 

Sredstva iz gospodarjenja s premoženjem v upravljanju mestna oziroma primestna četrt četrtnih skupnosti porabi za njihovo redno in investicijsko vzdrževanje v skladu z zakonom, ki ureja področje javnih financ.

 

 

Morebitni ostanek sredstev se lahko porabi za financiranje interesnih dejavnosti mestne oziroma primestne četrti četrtnih skupnosti (programi za starejše občane in mladino, prireditve, proslave, ureditev okolja, infrastrukture in podobno).

 

 

IV. OBSEG POOBLASTIL

 

 

11. člen

 

 

Mestna oziroma primestna četrt Četrtna skupnost ne sme obremeniti in ne odsvojiti premoženja, ki ji je dano v upravljanje, ne na odplačen in ne na neodplačen način.

 

 

12. člen

 

 

Mestna občina ne sme obremeniti ali odtujiti premoženja, ki ga imajo v upravljanju mestne oziroma primestne četrti četrtne skupnosti brez soglasja sveta mestne oziroma primestne četrti.

 

 

V kolikor bi prišlo do ukinitve mestnih oziroma primestnih četrti četrtnih skupnosti je dolžna občina v primeru iz prvega odstavka tega člena pridobiti soglasje neposredno od prizadetih krajanov določenega območja oziroma njihovih predstavnikov iz tiste statusne oblike, v katero bodo združeni krajani prizadetega območja na način in v skladu z veljavno zakonodajo.

 

 

13. člen

 

 

Finančno računovodske in strokovne, organizacijske ter administrativne storitve za mestne oziroma primestne četrti četrtne skupnosti opravljajo pristojni oddelki občinske uprave.

 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

14. člen

 

 

Sveti mestne oziroma primestne četrti predložijo mestnemu svetu v soglasje usklajene oziroma dopolnjene statute mestne oziroma primestne četrti v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka. Statut mestne oziroma primestne četrti prične veljati, ko da mestni svet nanj soglasje.

 

 

15. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

 

Številka: 015-04-22/2005

 

 

Datum: 6. 3. 2006

 

 

Dr. Štefan ČELAN, s.r.,

 

 

župan Mestne občine Ptuj

 

     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj mestnim in primestnim četrtim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

6. člen

 
  Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.