New Page 1

 

Občinski svet občine Zavrč je na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) na seji dne 26. marca 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003 znašajo:

 

 
                                                               V SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        254,452.222
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                    136,864.527
70 DAVČNI PRIHODKI                                         116,951.020
   700 Davki na dohodek in dobiček                          30,161.273
   703 Davki na premoženje                                   1,391.959
   704 Domači davki na blago in storitve                    85,397.788
   706 Drugi davki                                                   –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                                        19,913.507
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                                             1,567.623
   711 Takse in pristojbine                                    765.591
   712 Denarne kazni                                            18.196
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                         –
   714 Drugi nedavčni prihodki                              17,562.097
72 KAPITALSKI PRIHODKI                                       1,095.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                         –
   721 Prihodki od prodaje zalog                                     –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                    1,095.000
73 PREJETE DONACIJE                                                  –
   730 Prejete donacije iz domačih virov                             –
   731 Prejete donacije iz tujine                                    –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                     116,492.695
   740 Transferni prihodki iz drugih javno
   finančnih institucij                                    116,492.695
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           245,106.316
40 TEKOČI ODHODKI                                           74,003.149
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                    14,662.859
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                                       2,007.187
   402 Izdatki za blago in storitve                         57,333.103
   403 Plačila domačih obresti                                       –
   409 Rezerve                                                       –
41 TEKOČI TRANSFERI                                         64,463.728
   410 Subvencije                                                    –
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                                        31,788.202
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                                             9,427. 233
   413 Drugi tekoči domači transferi                        23,248.293
   414 Tekoči transferi v tujino                                     –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                    91,180.289
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                   91,180.289
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  15,459.150
   430 Investicijski transferi                              15,459.150
III.PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                            9,345.906
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                                    –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)                                            –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                                         –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                              –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                          –
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                        9,345.906
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)                                   –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.- VIII.- IX)                –9.345.906
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2002
   9009 Splošni sklad za drugo                                 310.092

 

  
 

 

3. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003 v višini 9,345.906 SIT se bo uporabil za pokrivanje nastalih obveznosti v letu 2003.

 

 

4. člen

 

 

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka in se ne objavljata v Uradnem listu RS.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 403-02-3/2003

 

 

Zavrč, dne 26. marca 2004.

 

 

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.