New Page 2

Št. 381-6/2010

Ob-1296/12

Na podlagi 26. člena Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelskorazdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Krško (objava v Uradnem listu RS, št. 62/11) Občina Krško objavlja

izid javnega razpisa

1. Navedba in sedež koncedenta: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

2. Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko‑razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Krško (objava v Uradnem listu RS, št. 62/11).

3. Predmet, narava ter obseg koncesije: podelitev koncesije za upravljanje kabelsko‑razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Krško, za obdobje 8 let.

4. Območje izvajanja predmeta koncesije: območje izvajanja javne službe je območje Občine Krško v delu, kjer obstaja kabelsko‑razdelilni sistem za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala, vključno s predvidenimi nadgradnjami, kolikor jih koncedent izrecno dovoli, skladno s koncesijskim aktom.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: začetek s 1. 1. 2012, trajanje 8 let.

6. Navedba in sedež koncesionarja: ANSAT d.o.o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško.

7. Drugi podatki: objava izida javnega razpisa je bila izvedena na portalu: www.enarocanje.si, dne 23. 1. 2012, pod objavo JN823/2012.

Občina Krško