New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0065/2007-41/04 

Datum:    13.06.2007

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

sklicujem 8. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

ki bo v SREDO, dne 27.06.2007 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

z naslednjim

DNEVNIM  REDOM :

1.       Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.5.2007 in zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 30.5.2007 ter Poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo A, B)

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj (gradivo A,  B,  C, (gradivo D)

3.       Soglasje Mestne občine Kranj k predlogu območij pokrajin v Sloveniji (gradivo)

4.       Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj – druga obravnava (gradivo)

5.       Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje – dopolnjeni osnutek (prva obravnava) (gradivo A,  B )

6.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri  postopek (gradivo)

7.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – hitri  postopek (gradivo)

8.       Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju – hitri postopek (gradivo)

9.       Odlok o razglasitvi Železniške postaje v Kranju za kulturni spomenik lokalnega pomena – hitri postopek (gradivo)

10.   Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj:

A.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj – hitri postopek (gradivo)

B.       Poslovno poročilo Gasilsko reševalne službe Kranj za leto 2006 (gradivo)

C.      Poslovni plan Gasilsko reševalne službe Kranj za leto 2007 (gradivo)

11.   Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (gradivo)

12.   Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za obdobje od 2007 do 2017 – prva obravnava (gradivo)

13.   Koncesije za opravljanje javne zobozdravstvene dejavnosti

A.      Koncesija za opravljanje javne zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle za Mavčič Gregorja (gradivo)

B.       Koncesija za opravljanje javne zobozdravstvene dejavnosti na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva za Herlec Šturm Tino (gradivo)

C.      Koncesija za opravljanje javne zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle za Franko Melito  (gradivo)

14.   Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za leto 2006 (gradivo)

15.   Premoženjske zadeve  (gradivo A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K,  L,  M,  N,  O,  P,  R,  )

16.   Kadrovske zadeve

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                              Ž U P A N

PRILOGE:

-          Gradivo