New Page 2

Na podlagi 18. in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem  (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/98 in Uradni vestnik Občine Cerklje, št. 5/2002) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01), izdajam naslednji sklep:

S K L E P

o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem  znaša za leto 2004  0,157 SIT/m2 mesečno.

 

2.     člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2004.

 

Številka: 03101-01-17/2003

Datum:   02. 12. 2003

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.