Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94 in 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98) in 24. člena Statuta občine Rače - Fram, je občinski svet na svoji 2. redni seji dne 22. januarja 1999 sprejel
 
 
SPREMEMBE STATUTA
 
občine Rače - Fram
 
 
1. člen
 
S temi spremembami se spremeni 52. člen Statuta občine Rače - Fram (MUV 11/95 in 4/96), ki spremenjen glasi:
 
 
V občini se ustanovijo naslednji odbori:
 
 
  • za negospodarske dejavnosti in splošne zadeve,
 
 
  • za komunalne dejavnosti,
 
 
  • za kmetijstvo,
 
 
  • za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
 
 
  • za gospodarstvo.
 
 
Odbori štejejo 6 članov.
 
 
2. člen
 
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Rače - Fram začnejo veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
 
 
3. člen
 
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
 
Župan
 
 
občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, inž. agr., s.r.
 
 
Štev.: 062-02-2-99
 
 
Datum: 22. januarja 1999