New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 4. 4. 2012 sprejel

P O P R A V E K

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

8. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 18/12) se pravilno glasi:

»Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:

Komisijo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika imenuje ravnatelj s posebnim sklepom. Sestavljena je iz treh članov in sicer:

– iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,

– iz predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in

– iz predstavnika organa Občine Trebnje, pristojnega za predšolsko vzgojo, ki ga predlaga predstojnik občinske uprave.«

Št. 602-4/2012-3

Trebnje, dne 4. aprila 2012

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.