New Page 1

 

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 330. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) in Sklepa Občinskega sveta Občin Divača št. 32/05 z dne 13. 6. 2007 izdaja župan Občine Divača naslednji

 

 

S K L E P

 

 

1. člen

 

 

Cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki - za gospodinjstva:

 

 

- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov      0,0664 €/kg

 

 

    - odlaganje                              0,0189 €/kg

 

 

    - obdelava                               0,0134 €/kg.

 

 

2. člen

 

 

Cene iz 1. člena tega sklepa ne vsebujejo davka na dodano vrednost in obveznih dajatev.

 

 

3. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 138/06 z dne 28. 12. 2006.

 

 

4. člen

 

 

Sklep začne veljati en mesec po pridobitvi predhodnega soglasja Ministrstva za gospodarstvo.

 

 

 

 

 

Št. Ž13/2007

 

 

Divača, dne 28. maja 2007

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.