New Page 2
 

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na 16. redni seji, dne 8. decembra 2004 sprejel

 

ODLOK

 

o turistični taksi v Občini Bled

 

I. I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične takse na območju Občine Bled: obračun turistične takse in njeno višino, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način porabe in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.

 

2. člen

 

V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.

 

3. člen

 

Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Bled, v skladu z odločbo o podelitvi statusa turističnega območja Občini Bled, št. 017-38/98-4, z dne 17. 11. 1999.

 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

 

4. člen

 

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci (v nadaljnjem besedilu: turisti), ki v Občini Bled, to je izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.

 

Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.

Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje zase in za vse druge osebe so tudi lastniki počitniških hiš, počitniških stanovanj in apartmajev, v katerih se ne vrši registrirana turistična dejavnost prenočevanja.

 

5. člen

 

Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače (prenočitvena turistična taksa).

 

Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka prejšnjega člena tega odloka se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki se odmeri z odločbo, katero izda Občinska uprava občine Bled po uradni dolžnosti (letna pavšalna turistična taksa).

 

III. VIŠINA IN IZRAČUN TURISTIČNE TAKSE

 

6. člen

 

Prenočitvena turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za območje Občine Bled se določi turistična taksa v višini 11 točk.

 

Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije

 

7. člen

 

Letna pavšalna turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za območje Občine Bled se določi višina letne pavšalne turistične takse v višini 400 točk na ležišče.

 

Tako se letna pavšalna turistična taksa obračuna glede na zakonsko predpisana merila, kot sledi:

 

– za stanovanjsko površino

 

  do 30 m2 – 2 ležišči

800 točk letno

– za stanovanjsko površino

 

  od 30,01- 60 m2 – 4 ležišča

1.600 točk letno

– za stanovanjsko površino

 

  nad 60,01 m2 – 5 ležišč

2.000 točk letno

Višina letne pavšalne turistične takse se izračuna tako, da se število točk v skladu z merili pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.

 

V primeru, da obveznost nastopi med letom, se število točk za letno obveznost deli z 12 meseci in pomnoži s številom mesecev, začenši z mesecem, ko je obveznost nastala.

 

IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

 

8. člen

 

Plačila turistične takse so oproščeni:

 

1. otroci do 7. leta starosti;

 

2. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu/ki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;

 

3. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;

 

4. učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;

 

5. dijaki in študenti v dijaških oziroma v študentskih domovih;

 

6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;

 

7. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;

 

8. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice;

 

9. osebe, ki na podlagi pogodbe, izvajajo zabavne in glasbene programe v hotelih Občine Bled;

 

10. lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki imajo stalno bivališče v Občini Bled.

 

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

 

1. osebe od 7. do 18. leta starosti,

 

2. turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;

 

3. turisti v kampih.

O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz četrte točke prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 15 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:
· podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa;
· podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost organizatorja programa;
· dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;
· število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;
· podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.

 

V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE

 

9. člen

 

Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Bled.

 

Turistična taksa se ne upošteva pri izračunu obsega lastnih prihodkov Občine iz prvega odstavka 25. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 97/99 – ZJF in 89/99 – odl. US).

 

Turistična taksa je namenski vir za:

 

1. informacijsko turistično dejavnost,

 

2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,

 

3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,

 

4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,

 

5. razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,

 

6. organizacija in izvajanje prireditev,

 

7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,

 

8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

 

VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

 

10. člen

 

»Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Občine Bled, hkrati s koriščenjem storitev prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.«

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

 

Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazati turistično takso na poseben račun občine, ki je naveden na obrazcu.

 

11. člen

 

Lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj so dolžni plačati turistično takso v letnem pavšalnem znesku do 31. marca za preteklo leto.

 

VII. EVIDENCA, SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA

 

12. člen

 

Osebe iz prvega odstavka 10. člena morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista. V evidenci mora biti vpisan tudi razlog olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse.

 

13. člen

 

Osebe iz prvega odstavka 10. člena so dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec dostaviti Občini Bled mesečno poročilo na predpisanem obrazcu. Mesečno poročilo zavezanci lahko posredujejo Občini Bled tudi v elektronski obliki.

 

Predpisan obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje:

 

1. osnovne podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse,

 

2. nastanitvene zmogljivosti,

 

3. število gostov,

 

4. število prenočitev,

 

5. število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse,

 

6. razlog olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse,

 

7. znesek plačane turistične takse,

 

8. obdobje, na katerega se poročilo nanaša,

 

9. številka računa, na katerega je potrebno odvesti zbrano turistično takso.

Osebe iz prvega odstavka 10. člena so dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec oddati Občini Bled mesečno poročilo v elektronski obliki preko spletne strani www.ttaksa.si.
Predpisan obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. osnovne podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse,
2. nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev, šotorišč in število ležišč v posamezni opredeljeni kategoriji nastanitve),
3. število prihodov in prenočitev gostov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihovi narodnosti),
4. število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse,
5. razlog olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse,
6. znesek obračunane in plačane turistične takse,
7. obdobje, na katerega se poročilo nanaša,
8. številka računa, na katerega je potrebno odvesti zbrano turistično takso in sklic,
9. druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.

 

14. člen

 

Občina Bled bo vzpostavila evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Evidenca zavezancev in njihovih objektov bo opisana v Pravilniku o vodenju evidence zavezancev za plačilo letne pavšalne turistične takse.

 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni na poziv Občine Bled posredovati podatke o svoji počitniški hiši oziroma počitniškem stanovanju.

Zavezanci zahtevane podatke posredujejo na občino po navadni pošti, osebno ali po elektronski pošti in sicer kot izpolnjen obrazec »Napoved podatkov za obračun letnega pavšalnega zneska turistične takse za lastnike počitniških hiš, počitniških stanovanj in turističnih apartmajev

 

15. člen

 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, v okviru svojih pristojnosti.

 

»Inšpekcijski organ je tudi prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1).«

 

VIII. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE

 

16. člen

 

Prisilna izterjava turistične takse se izvaja v skladu z 32. členom zakona o spodbujanju razvoja turizma in po postopku, ki je predpisan za izvršbo davčnih obveznosti.

 

IX. KAZENSKE DOLOČBE

 

17. člen

 

Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 1000 eurov samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, če:

 

1. do 25. v mesecu za pretekli mesec Občini Bled ne predloži izpolnjenega predpisanega obrazca, z namenom utaje plačila turistične takse in prikrivanja dohodka (13. člen)

 

2. če ne da pristojnemu organu na vpogled evidenc iz 12. člena.

3. če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 10. člena tega odloka.
 

Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«

 

18. člen

 

»Z globo 1250 eurov se kaznuje za prekršek lastnik počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki na poziv Občine Bled v predpisanem roku ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence (14. člen).«

 

X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

 

19. člen

 

Do končne nastavitve evidence lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj se uporablja začasna evidenca. Rok za nastavitev evidence je 30. 12. 2005.

 

20. člen

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o turistični taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št. 86/98, 71/99).

 

21. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

 

 

 

Št. 01505-11/2004

 

Bled, dne 8. decembra 2004.

 

Župan Občine Bled

 

Jože Antonič l. r.

   

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bled (uradni list RS št. 87/2009) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe.

 

6. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2016) vsebuje naslednjo končno določbo:
 

6. člen

  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.4.2016 dalje.