New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel naslednji

 

S K L E P

 

I.

Na nepremičninah parc. št. 1572/7 k.o. 1542 – Zastava in parc. št. 1572/6 k.o. 1542 – Zastava se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254000.

 

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-394/2015

478-540/2015

 

Črnomelj, dne 24. novembra 2016

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.