New Page 2

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07, 75/09), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) so Občinski sveti Občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 29. 2. 2012, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 11. redni seji dne 22. 3. 2012, Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 29. 3. 2012, Občinski svet Občine Rogatec na 10. redni seji dne 22. 3. 2012, Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 29. 3. 2012 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 12. 5. 2012 sprejeli

 

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01, 52/03, 116/08).

 

2. člen

Prvi odstavek 26. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima pedagoško-andragoško izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta v izobraževanju odraslih. Kandidat mora imeti opravljen tudi strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja.«

Tretji odstavek 26. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:

»Mandat direktorja traja pet let.«

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 0320-0003/2012

Rogaška Slatina, dne 12. maja 2012

 

Župan

Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič l.r.

 

Župan

Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

 

Župan

Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

 

Župan

Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

 

Župan

Občine Kozje

Andrej Dušan Kocman l.r.

 

Župan

Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.