New Page 1

Št. 330-11/2017 O401

 Ob-2458/17

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

 

javni razpis 

za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2017

 

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,

– informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja.

Podpora je namenjena za izvedbo:

– Organiziranje oziroma soorganiziranje prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.

– Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene.

– Vzgajanje in delovanje podmladka v okviru društva, na šolah ali v kraju delovanja društva.

– Sodelovanje z drugimi društvi oziroma krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih z razvojem podeželja.

– Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih društva (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah itd.).

– Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti (predstavitev društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena, v medijih itd.).

– Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo društva (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, CD, DVD, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.).

– Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo društva.

– Materialnih stroškov in najem prostorov.

Cilja ukrepa sta:

– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju;

– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.

III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017 v okvirni višini 9.000 EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120 in NRP: OB054-17-0005.

IV. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, razvoja podeželja in gozdarstva, združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,

– podpora društvom za člane iz območja občine Krško,

– programe izvajajo na območju občine Krško in regije Posavje,

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih,

– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– dotacijo za namene, ki je sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.

V. Rok za črpanje sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. Splošna merila za ocenjevanje vlog

Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva:

a. število članov društva,

b. program dela društva.

Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

VII. Pomoč se ne odobri za:

– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,

– pridobitno dejavnost društva.

VIII. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec za stroške poštnine, izvedbo programov, potnih stroškov, prevozi.

IX. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:

– Prijavni obrazec, izjava o številu članov.

– Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.

– Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2017, potrjen na občnem zboru društva.

– Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.

– Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.

Občina sofinancira programe društva, ki so izvedena na območju občine Krško ali regije Posavje, in za programe, kateri člani so iz območja občine Krško, v obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2016, do zaključka javnega razpisa za leto 2017.

X. Rok in mesto oddaje vlog

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 18. 9. 2017, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj JR – programi društev, št. 330-11/2017«.

XI. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Krško.

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno, po elektronski pošti ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.

XII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana Občine Krško, s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi pogodbe. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe na Občini Krško.

Pogodba in poročilo o vsebini izvedenega programa morata biti dostavljena na občino Krško najkasneje do 20. 11. 2017.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017.

XIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

 

Občina Krško