New Page 3

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06, 48/07 in 73/08) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 25. 9. 2008 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

1.

Občina Zreče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Lambrechtov dom Slovenske Konjice, v višini 15,79 EUR na efektivno uro.

V ceni storitve znašajo stroški vodenja 2,04 EUR na efektivno uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 13,75 EUR na efektivno uro.

2.

Cena neposredne socialne oskrbe se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Zreče za 5,86 EUR na efektivno uro in za subvencijo iz proračuna RS za 3,33 EUR na efektivno uro tako, da znaša končna cena za uporabnika 4,56 EUR na efektivno uro.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008 dalje.

 

Št. 12200-0002/2008-3

Zreče, dne 26. septembra 2008

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.