New Page 1

 

P O R O Č I L O

 

 

Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 22. 10. 2006

 

 

Občinska volilna komisija Občine Kobarid je na seji dne 24. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid.

 

 

I. Posamezne liste kandidatov v Občini Kobarid so dobile naslednje število glasov:

 

 

 

 

 

 

 

II. Komisija je nato v skladu s členom 15 Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB2 Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – odl. US) ugotovila število mandatov (direkten mandat), ki so jih posamezne liste dobile na ravni volilne enote. Število mandatov se je ugotovilo z volilnim količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov oddanih za vse liste kandidatov v V.E. deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v V.E. S tem količnikom se deli število glasov za listo.

 

 

 

 

 

 

 

Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.

 

 

Direkten mandat so dobili sledeči kandidati:

 

 

SDS

 

 

1. Marijan Stres           1. V.E. 1. na listi

 

 

2. Bruno Grosar            3. V.E. 4. na listi

 

 

 

 

 

N.Si

 

 

1. Milan Štih              2 V.E. 2. na listi

 

 

 

 

 

NEODVISNI KANDIDAT

 

 

1. Darko Smrekar           3 V.E.

 

 

III. V skladu s členom 16 Zakona o lokalnih volitvah se je preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdelilo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov oddanih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah.

 

 

Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega števila mandatov.

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|Zap. št.  |Količnik |Ime liste                 |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|1.        |517      |SDS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|2.        |435      |N.Si                      |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|3.        |339      |ZZP                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|4.        |298      |LDS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|5.        |258,5    |SDS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|6.        |253      |Lista za prihodnost       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|7.        |243      |SD                        |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|8.        |232      |SLS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|9.        |217,50   |N,Si                      |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|10.       |172,33   |SDS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|11.       |169,50   |ZZP                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|12.       |149      |LDS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|13.       |145      |N.Si                      |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|14.       |129,25   |SDS                       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|15.       |126,5    |Lista za prihodnost       |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

|16.       |121,5    |SD                        |

 

 

+----------+---------+--------------------------+

 

 

Tako se je ugotovilo, da pripada v občini posameznim listam naslednje število mandatov:

 

 

 

 

 

 

 

Na ravni občine se je dodelilo istoimenskim listam toliko mandatov, kolikor je znašala razlika med številom mandatov, ki jim pripadajo po členu 16/2 Zakona o lokalnih volitvah in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah. Pri delitvi preostalih mandatov se ne upošteva lista volivcev neodvisnega kandidata, ki je bila vložena le v V.E. 3.

 

 

Ti mandati so se jim v skladu s členom 17 ZLV dodelili tako, da so jih dobile liste v volilnih enotah, ki so imele največje ostanke v razmerju do volilnih količnikov in glede na to, ali je v volilni enoti še prostor, to je, če še niso razdeljeni vsi mandati kot se voli članov OS v volilni enoti.

 

 

Način dodeljevanja mandatov je določen v členu 17 ZLV. Za vsak količnik izračunan po D'Hondtu se ugotovi kateri listi pripada, v kateri V.E. ima lista največji delež ostanka glasov in ali je v V.E. še prostor, tj., da še niso razdeljeni vsi mandati.

 

 

Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu navedenem na listi, razen če je ta spremenjen zaradi preferenčnih glasov skladno s členom 18 Zakona o lokalnih volitvah.

 

 

Razdelitev preferenčnih glasov je razvidna iz priloge tega poročila.

 

 

Na ta način so dobile mandate naslednje liste po posameznih volilnih enotah in so bili izvoljeni naslednji kandidati

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|                  |1. volina enota    |2. volilna enota  |3. volilna enota  |

 

 

|------------------|                   |                  |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|SLS               |                   |                  |Marijan Lazar     |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|SD                |Branko Velišček    |                  |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|ZZP               |Pavel Školč        |Anton Urbančič    |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|N.Si              |                   |Tomaž Vidrih      |Danilo Ivančič    |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|LDS               |Metoda Mašera      |                  |Marko Miklavič    |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|Neodvisni kandidat|                   |                  |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|DeSUS             |                   |                  |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|SDS               |Rado Žagar         |Darko Bajt        |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

|Lista za          |Robert Kavčič      |Danica Hrast      |                  |

 

 

|prihodnost        |                   |                  |                  |

 

 

+------------------+-------------------+------------------+------------------+

 

 

Člani Občinskega sveta Občine Kobarid, izvoljeni na volitvah 22. 10. 2006 so:

 

 

 

 

 

1. volilna enota

 

 

SLS

 

 

1. /

 

 

SD

 

 

1. Branko Velišček, roj. 7. 1. 1959, Šarfova 13, Kobarid

 

 

ZZP

 

 

1. Pavel Školč, roj. 25. 6. 1960, Trnovo ob Soči 34, Srpenica

 

 

N.Si

 

 

1. /

 

 

LDS

 

 

1. Metoda Mašera, roj. 11. 7. 1956, Gregorčičeva 10, Kobarid

 

 

DeSUS

 

 

1. /

 

 

SDS

 

 

1. Marijan Stres, roj. 10. 8. 1950, Mučeniška 9, Kobarid

 

 

Lista za

 

 

prihodnost

 

 

1. Robert Kavčič, roj. 13. 9. 1959, Trg svobode 11, Kobarid

 

 

 

 

 

2. volilna enota

 

 

SLS

 

 

1. /

 

 

SD

 

 

1. /

 

 

ZZP

 

 

1. Anton Urbančič, roj. 4. 11. 1959, Kred 9, Kobarid

 

 

N.Si

 

 

1. Milan Štih, roj. 23. 5. 1967, Staro selo 13, Kobarid

 

 

2. Tomaž Vidrih, roj. 7. 2. 1973, Kred 2a, Kobarid

 

 

LDS

 

 

1. /

 

 

DeSUS

 

 

1. /

 

 

SDS

 

 

1. Rado Žagar, 1. 3. 1964, Sedlo 3, Breginj

 

 

Lista za prihodnost

 

 

1. Danica Hrast, roj. 19. 4. 1951, Podbela 19, Breginj

 

 

 

 

 

3. volilna enota

 

 

SLS

 

 

1. Marijan Lazar, roj. 19. 10. 1941, Drežnica 19, Kobarid

 

 

SD

 

 

1. /

 

 

ZZP

 

 

1. /

 

 

N.Si

 

 

1. Danilo Ivančič, roj. 5. 8. 1961, Drežniške Ravne 34a, Kobarid

 

 

LDS

 

 

1. Marko Miklavič, roj. 12. 7. 1972, Idrsko 3, Kobarid

 

 

Neodvisni kandidat

 

 

1. Darko Smrekar, roj. 21. 8. 1961, Smast 30, Kobarid

 

 

DeSUS

 

 

1. /

 

 

SDS

 

 

1. Bruno Grosar, roj. 2. 10. 1963, Perati 11, Kobarid

 

 

2. Darko Bajt, roj. 16. 4. 1952, Smast 47a, Kobarid

 

 

Lista za prihodnost

 

 

1. /

 

 

Predsednica OVK

Občine Kobarid

Vesna Štih l.r.