New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl. US) ter prvega odstavka 38. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji dne 14. 12. 2006 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Imenuje se Nadzorni odbor Občine Zreče v sestavi:

1. Janja Umnik, Vodnikova ulica 2, Zreče, za predsednico,

2. Marjana Rebernak, Ulica 12. oktobra 21, Zreče, za članico,

3. Aleksander Bukovšek, Spodnje Stranice 11, Stranice, za člana,

4. Evelina Bračič, Cesta na Roglo 19, Zreče, za članico,

5. Slavica Kvac, Gorenje pri Zrečah 26, Zreče, za članico,

6. Janja Pukl, ulica Pohorskega Bataljona 11, Zreče, za članico,

7. Drago Rošer, Polajna 5, Zreče, za člana.

II.

Naloge nadzornega odbora določa Statut Občine Zreče in Poslovnik nadzornega odbora.

III.

Mandatna doba nadzornega odbora poteče z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.

IV.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

 

Št. 01100-0004/2006 7

Zreče, dne 14. decembra 2006

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.