New Page 2

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98), je Občinski svet Občine Vodice na svoji 25. redni seji, ki je bila 27.3.2006, sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

1. člen

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 1375, 1420, 1374/2, 1379/3 k.o. Vodice, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro.

 

 

2. člen

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 1375, 1420, 1374/2, 1379/3 k.o. Vodice  - pot se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka:           032-01-001/06-015

 

 

Datum: 28.3.2006        

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.