New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 95/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 14. redni seji dne 16. 2. 2009 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo štev. 1615/3, gospodarsko poslopje v izmeri 24 m2 in dvorišče v izmeri 154 m2 pripisano v zemljiškokjnižnem vložku štev. 342, k.o. Nadole.

2. člen

Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcela štev. 1615/3 odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka štev. 342, k.o. Nadole, in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-01-0014/2009-7

Žetale, dne 16. februarja 2009

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.