New Page 2

 

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 – odločba US RS, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 56/98, 67/98 – odločba US RS, 72/98 – odločba US RS, 73/98 – popravek odločbe US RS in 75/98), statutarnega sklepa Občine Veržej (Uradni list RS, št. 84/98), 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) in sporazuma občin Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje in Veržej z dne 21. 12. 1998 je Občinski svet občine Veržej na 3. seji dne 1. 3. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se spremeni in dopolni dolgoročni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 za območje Občine Veržej (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 ter 24/92) ter družbeni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Veržej (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 in 24/92).

 

 

2. člen

 

 

Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, se uporablja tudi za območje Občine Veržej.

 

 

3. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 24/92) na 14. točko dolgoročnega plana in 18. točko družbenega plana, ki se glasi: Posegi na prvo območje kmetijskih zemljišč.

 

 

Prva območja kmetijskih zemljišč so prikazana v kartografski dokumentaciji 1:5000. Izjemni posegi, ki so prikazani na posebni karti v merilu 1:5000 so:

 

 

– Parc. št. 1959, k.o. Veržej

 

 

4. člen

 

 

Kartografska dokumentacija se dopolni s spremembami kategorizacije kmetijskih zemljišč v Občini Veržej.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 350-01/99

 

 

Veržej, dne 2. marca 1999.

 

 

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.