New Page 2

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2010, po priloženem programu.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0013/2010-05

Divača, dne 8. septembra 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r

 

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DIVAČA ZA LETO 2010 – DOPOLNITEV

 Način

razpolaganja

Lokacija

Vrsta nepremičnine

Velikost

(neto tlorisna površina)

 

Parcelna številka

Katastrska občina

 

 

Prodaja

683/35

Divača

Stanovanje št. 9 na naslovu

Ul. Albina Dujca 4

35,4 m2

Oddaja

1014/6

Divača

Prostori v pritličju – stara knjižnica – zadružni dom

cca 100 m2

Zgradbe in prostori

Oddaja

1014/22

Divača

Zimsko-letni vrt – Mik Bar

46 m2

Oddaja

1014/23

Divača

Veža cvetličarne v Divači

6 m2

Oddaja

1014/26

Divača

Zimsko-letni vrt ob lokalu Orient Express

60 m2