New Page 1

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98), 21. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 12/2009) in Letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2010, sprejetem na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, 1. 12. 2009, objavlja župan Občine Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA

ŠPORTA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2010

 

1.            Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa in finančnih sredstev za razvojne in strokovne naloge športa. Prijave bodo ovrednotene v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 12/2009).

 

v €

I. VSEBINA

78.533,00

1. ŠPORT OTROK IN MLADINE 

61.673,00

Iz proračunske postavke 180562 se sofinancirajo:

 

1.1  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 

finančna sredstva za 10 urne tečaje plavanja

1.573,00

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 

delovanje panožnih športnih šol z naslednjim obsegom:

 

1. Cicibani, cicibanke 240 ur

2.300,00

2. Mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur

8.600,00

3. Starejši dečki in deklice 300 do 800 ur

11.100,00

 

 

1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

 

delovanje panožnih športnih šol - obseg treninga 400-1100 ur

31.000,00

sofinanciranje programov za kategorizirane športnike mladinskega razreda - 5 športnikov

2.500,00

 

 

2. ŠPORTNA REKREACIJA – ŠPORT ZA VSE 

5.800,00

finančna sredstva programov redne vadbe - 80-urni programi

5.800,00

 

 

3. ŠPORT INVALIDOV 

560,00

sofinanciranje 80-urnih programov

560,00

 

 

4. KAKOVOSTNI ŠPORT 

10.500,00

sofinanciranje najema objekta za 320-urne programe

8.000,00

sofinanciranje kategoriziranih športnikov državnega razreda - 4 športniki

2.500,00

 

 

5. VRHUNSKI ŠPORT 

770,00

sofinanciranje kategoriziranih športnikov – 1 športnik perspektivnega razreda

770,00

Iz proračunskih  postavk  180562 in 180564 se sofinancirajo:

II. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE ŠPORTA

11.224,00

1. športne prireditve

3.200,00

2. sofinanciranje delovanja športnih zvez

2.400,00

3. vzdrževanje športnih objektov

5.624,00

S K U P A J   L P Š 

89.757,00 

2.            Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-                     imajo sedež v občini Ljutomer,

-                     so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,

-                     so registrirani najmanj eno leto,

-                     imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva)

-                     imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

-                     izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu. Izvajalec letnega programa športa ima lahko sedež izven občine Ljutomer, če izvaja programe športa na območju občine Ljutomer in za občane občine Ljutomer. 

 

3.            Prijava mora biti podana izključno na obrazcu, ki se dobi v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

Obrazec  bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

4.            Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do 29. januarja 2010 do 12. ure. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 LJUTOMER ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108 v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ –LPŠ 2010«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja. 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji  in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

5.            Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02584-90-54 (Karmen Lah) in na ŠIM-u Ljutomer, telefon 02-585-89-60 (Branko Žnidarič).

 

Številka: 671-14/2009-415

Datum:  1. 12. 2009

                                                                                                                   Franc JURŠA 

                                                                                                                        ŽUPAN