New Page 1

 

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS – UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovnih plač delovnih mest direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje,

 

 

S K L E P

 

 

o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

 

 

Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Trebnje se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.

 

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.

 

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje se za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.

 

 

 

 

 

Št. 11001-00011/2005

 

 

Trebnje, dne 30. novembra 2005

 

 

Župan

    Občine Trebnje

    Ciril Metod Pungartnik l.r.